เงื่อนไขและการให้บริการของผู้ใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน U Hub
เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โดยละเอียด หนังสือฉบับนี้เป็นข้อตกลงแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อคุณลงทะเบียนหรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ จะหมายความว่าคุณยืนยันว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ ยอมรับ และตกลงในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขที่มี หากคุณไม่ยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะก่อให้เกิดข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณ ในฐานะผู้ใช้บุคคล (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) และนิติบุคคล U Hub ที่เกี่ยวข้องที่มีตามที่กำหนดไว้ใน http://uhub.co.th/ (U Hub)
1. คำจำกัดความและการตีความ
1.1 ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เราจะถือใช้ความหมายดังต่อไปนี้สำหรับคำศัพท์ดังต่อไปนี้: บัญชี หมายถึงบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งคุณได้รับมาเพื่อเข้าถึงระบบในฐานะผู้ใช้ บริษัทในเครือ หมายถึง ตามความสัมพันธ์ที่มีต่อคู่สัญญานิติบุคคลใด ๆ ก็ตามที่ควบคุม อยู่ภายใต้การควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปกับคู่สัญญาดังกล่าว โดยที่การควบคุมจะหมายถึงการเป็นเจ้าของเงินทุนที่เจ้าของมีสิทธิลงคะแนนเสียงในนิติบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มากกว่าร้อยละ 50 หรือมีสิทธิความเป็นเจ้าของที่คล้ายกันในคู่สัญญาดังกล่าว หรือมีอำนาจทางกฎหมายในการกำกับหรือกำหนดทิศทางการจัดการทั่วไปและนโยบายของคู่สัญญาดังกล่าว ไม่ว่าจะผ่านสิทธิลงคะแนนเสียงในฐานะเจ้าของทุน โดยสัญญา หรืออื่น ๆ และการควบคุมและการที่อยู่ภายใต้การควบคุมจะได้รับการวิเคราะห์ตีความตามเช่นที่กล่าวมา กฎหมายที่มีบังคับใช้ หมายถึงกฎหมายทั้งหมด กฏข้อบังคับที่ออกด้วยอำนาจตามกฏหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับ นโยบายข้อบังคับ กฤษฎีกา ระเบียบการ ประมวลหลักอุตสาหกรรม ประมวลหลักการจราจรทางบก ใบอนุญาตตามกฎหมาย หนังสืออนุญาตตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของศาล ศาลยุติธรรม รัฐบาล หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย ตุลาการ การปกครอง หรือการกำกับควบคุม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะ ๆ ในระหว่างเงื่อนเวลาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ นโยบาย  หมายถึงนโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือคำสั่งใด ๆ ที่มีสำหรับผู้ใช้ ดังเช่นที่ U Hub จะแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะๆ และ U Hub อาจจะทำการอัปเดตเป็นระยะ ๆ รวมถึงที่ระบุอยู่ใน http://uhub.co.th/ เงื่อนไขการใช้งาน  หมายถึงเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้ของU Hub เงื่อนไขในท้องถิ่นทั้งหมดที่มี และเงื่อนไขเฉพาะด้านทั้งหมดที่มี เขตพื้นที่  หมายถึงเขตพื้นที่ที่คุณใช้ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หมายถึงแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ U Hub และ/หรือกลุ่มบริษัท U Hub จัดหาให้แก่ผู้ใช้ กระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้ หมายถึง คุณลักษณะกระเป๋าสตางค์ภายในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งได้จัดหาและปฏิบัติการโดยกลุ่มบริษัท U Hub ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้ U MONEY ที่ระบุอยู่ใน http://uhub.co.th/
1.2 ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (ยกเว้นในกรณีที่บริบทกำหนดให้เป็นอื่น): (ก) การอ้างอิงถึง “หนังสือที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษร” จะไม่รวมถึงอีเมล เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น และ (ข) วลีใด ๆ ที่ใช้คำว่า “รวมถึง” “รวมทั้ง” “โดยเฉพาะ” “ตัวอย่างเช่น” หรือคำพูดใด ๆ ที่คล้ายกัน จะถือว่าเป็นการอธิบายประกอบ และจะไม่เป็นการจำกัดความนัยของคำพูดดังกล่าว เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการร่างในภาษาอังกฤษ หากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในทุกกรณี ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ ให้บังคับใช้ข้อกำหนดตามลำดับดังต่อไปนี้: เริ่มจาก (1) เงื่อนไขในท้องถิ่น จากนั้นเป็น (2) เงื่อนไขเฉพาะด้าน และสุดท้ายคือ (3) เนื้อหาส่วนอื่น ๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ
พันธะหน้าที่ของคุณที่มีต่อ U Hub 2.1 คุณยืนยันว่า:
2.1.1 คุณมีสิทธิและอำนาจเต็มที่ในการเข้าทำและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะผูกพันที่คุณมีภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
2.1.2 คุณมีอายุขั้นต่ำตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ที่จะสามารถเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ ตามกฎหมายที่มีในเขตพื้นที่
2.1.3 คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่มีบังคับใช้ทั้งหมดอยู่ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้ U Hub ทราบ หากคุณละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายใด ๆ
2.1.4 คุณจะใช้ระบบเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ตามเจตนาของการใช้งานเท่านั้น
2.1.5 คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารและข้อมูลใด ๆ ที่คุณมอบให้ U Hub (หรือผู้อื่นมอบให้ในนามของคุณ) ผ่านทางระบบ จะต้องเป็นเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ชวนให้เข้าใจผิดอยู่เสมอ
2.1.6 คุณจะใช้จุดติดต่ออินเทอร์เน็ตและบัญชีข้อมูลเฉพาะที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้
2.1.7 คุณต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการกระทำที่ทำให้เข้าใจผิดใดๆ
2.1.8 คุณต้องไม่สร้างความเสียหายหรือหลบเลี่ยงการปฏิบัติการระบบหรือเครือข่ายที่เหมาะสมใด ๆ ที่เป็นฐานตั้งของระบบ
3. บัญชีของคุณ
3.1 ในการเข้าถึงระบบในฐานะผู้ใช้ คุณต้องลงทะเบียนและเก็บรักษาบัญชีไว้ในฐานะผู้ใช้ของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้
3.2 คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ
คุณ: 3.2.1 ต้องมีแค่บัญชีเดียว
3.2.2 ต้องเก็บรักษาข้อมูลบัญชีของคุณ (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดล็อกอินและรายละเอียดการชำระเงินของคุณ) ไว้เป็นความลับและดูแลให้ปลอดภัย
3.2.3 ต้องไม่มอบสิทธิให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณได้ รวมถึงการถ่ายโอนบัญชีหรือข้อมูลจากบัญชีของคุณไปให้บุคคลอื่นใด
3.2.4 ต้องแจ้งให้ U Hub ทราบโดยทันที หากคุณสงสัยว่าจะมีการเข้าถึงหรือใช้งานบัญชีของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
และ 3.2.5 หากคุณเป็นผู้ให้บริการขนส่งด้วยเช่นกัน คุณจะต้องไม่ใช้บัญชีของคุณเพื่อเรียกใช้บริการในฐานะผู้ใช้ซึ่งคุณยอมรับเป็นผู้ให้บริการขนส่ง หรือห้ามร่วมมือกับผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ใช้รายอื่น ๆ ในแผนการลักษณะที่คล้ายกันใด ๆ
3.3 U Hub ขอสงวนสิทธิในการปิดกั้นหรือปฏิเสธการเข้าถึงบัญชีของคุณ และ/หรือปิดกั้นคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มีบนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ โดยไม่ส่งผลต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ที่มี
3.3.1 หาก U Hub พิจารณาตามดุลยพินิจแล้วว่าคุณได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
3.3.2 ในระหว่างการสืบสวน
3.3.3 หากคุณติดค้างยอดเงินใด ๆ กับ U Hub หรือกลุ่มบริษัท
3.3.4 หากมีการบอกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือ
3.3.5 ในเวลาอื่นใดตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของ U Hub
4. การใช้ระบบโดยคุณ
สิทธิที่มอบให้และสงวนไว้
4.1 เมื่อคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ U Hub และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท จะมอบใบอนุญาตให้คุณตลอดระยะเวลาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และในเขตพื้นที่เพื่อเข้าถึงและใช้งานระบบเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อคุณกับผู้ให้บริการขนส่งสำหรับบริการขนส่ง โดยใบอนุญาตที่มอบให้นั้นจะเพิกถอนได้ มีสิทธิจำกัด ไม่ใช่สิทธิขาด โอนย้ายเปลี่ยนมือไม่ได้ และปราศจากค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์
4.2 U Hub และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท ขอสงวนสิทธิทั้งปวงที่ไม่ได้มอบให้ไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่จะสื่อถึงการโอนมอบสิทธิความเป็นเจ้าของในหรือที่มีต่อระบบ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้แก่คุณ 
การกระทำต้องห้าม
4.3 ในการใช้ระบบ คุณจะต้องไม่:
4.3.1 ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตช่วง จำหน่าย จำหน่ายต่อ ถ่ายโอน โอนมอบสิทธิ เผยแพร่ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้ระบบพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามใด ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
4.3.2 ปรับเปลี่ยนหรือสร้างงานลอกเลียนจากระบบ หรือทำการวิศวกรรมย้อนกลับหรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่สำคัญใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
4.3.3 ใช้ระบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อการแข่งขัน สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกที่คล้ายกันกับของระบบ คัดลอกแนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกใด ๆ ของระบบ หรือเปิดตัวโปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ที่อาจจะส่งคำร้องไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายครั้งต่อวินาที หรือทำให้เกิดภาระงานหรือขีดขวางการปฏิบัติการและหรือการปฏิบัติงานของระบบ หรือพยายามเข้าถึงระบบหรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต
4.3.4 ใช้แอปพลิเคชันหรือกระบวนการใด ๆ เพื่อเรียกดู ทำดัชนี “ทำเหมืองข้อมูล” หรือผลิตซ้ำหรือหลบเลี่ยงโครงสร้างการนำทาง การนำเสนอ หรือเนื้อหาของระบบ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
4.3.5 โพสต์ เผยแพร่ หรือผลิตซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิในกรรมสิทธิ์ดังกล่าว หรือลบการประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่อยู่ในระบบ
4.3.6 ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง
4.3.7 ส่งสแปมหรือข้อความที่ไม่ได้เรียกร้องอื่น ๆ
4.3.8 ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาที่ล่วงละเมิด ลามก ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
4.3.9 ส่งเนื้อหาที่มีซอฟต์แวร์ ไวรัส หนอนไวรัส ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวแทน หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
4.3.10 แทรกแซงหรือรบกวนความครบถ้วนสมบูรณ์หรือการปฏิบัติงานของบริการหรือข้อมูลที่อยู่ในระบบ
4.3.11 ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จว่าคุณอยู่ในสังกัดของบุคคลหรือนิติบุคคล
4.3.12 จงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของคุณ สร้าง หรือ รับคำสั่งซื้อสำหรับการบริการขนส่ง นอกเหนือจากผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หรือการสั่งผ่านแอปพลิเคชันปลอม
4.3.13 ก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก การข่มขู่ การบาดเจ็บต่อบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่ว่าจะต่อ U Hub (และเจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก ลูกจ้าง และตัวแทน) ผู้ให้บริการขนส่ง หรือ บุคคลอื่นใด หรือ
4.3.14 ทำให้ชื่อเสียงของ U Hub หรือกลุ่มบริษัทใด ๆ เสียหาย ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม
5. อุปกรณ์มือถือของคุณ
5.1 สิทธิของคุณในการเข้าถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้จะเป็นการใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง (รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เวอร์ชันล่าสุด) สำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณ U Hub จะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่มีอุปกรณ์มือถือที่เข้ากันได้ หรือหากคุณไม่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด (รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เวอร์ชันล่าสุด) สำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณ
  5.2 หากอุปกรณ์มือถือสูญหาย ถูกขโมย เสีย และ/หรือไม่อยู่ในความครอบครองของคุณอีกต่อไป และเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ข้อมูลบัญชีของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้อื่นเห็น หรือมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายและ/หรือการเยียวยาของ U Hub คุณต้องแจ้งให้ U Hub ทราบโดยทันทีและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีที่ U Hub แจ้ง
5.3 คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการมีอินเทอร์เน็ตและแผนมือถือที่เหมาะสม และสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมของคุณ เช่น ค่าโทรศัพท์ SMS และข้อมูลอินเทอร์เน็ต คุณรับทราบว่าการที่คุณใช้ระบบ อาจจะทำให้เกิดการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานดังกล่าวและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกัน
6. เงื่อนไขทางการเงิน
แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้
6.1 การดาวน์โหลดและ/หรือการใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ได้รับการจัดหาไว้ให้คุณสำหรับการใช้ระบบและจะไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใด ๆ U Hub ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการสนับสนุนและบริการทั้งหมดที่คุณได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการใช้งานระบบตามที่เราได้แจ้งให้คุณทราบเป็นระยะ ๆ (รวมถึงการแจ้งผ่านนโยบายต่าง ๆ)
ค่าธรรมเนียมผู้ใช้
6.2 U Hub และหรือผู้ให้บริการขนส่งมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณสำหรับบริการขนส่งและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งอาจจะรวมถึง:
6.2.1 ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการขนส่งแต่ละครั้ง
6.2.2 ค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน ค่าจอดรถ และค่าธรรมเนียมการเข้าอาคารหรือพื้นที่ ใด ๆ ตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการขนส่ง เมื่อคุณหรือสินค้าที่ขนส่งนั้นอยู่บนยานพาหนะในระหว่าง (แต่ต้องไม่ก่อนหรือหลังจาก) การให้บริการขนส่งดังกล่าว (ชำระตามค่าใช้จ่ายจริง) 
6.2.3 ค่าธรรมเนียมการยกเลิกใด ๆ หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันของ U Hub และ
6.2.4 ค่าธรรมเนียมการเติมเงินเข้ากระเป๋าสตางค์ โดยใช้บริการ Payment gateway ที่ U Hub จัดหาให้
6.2.5 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินออกจากกระเป๋าสตางค์
6.2.6 ค่าธรรมเนียมการการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ โดยใช้บริการ Payment gateway ที่ U Hub จัดหาให้ โดยรวมอยู่ในมูลค่าของสินค้า
6.2.7 ภาษีใด ๆ ที่มีซึ่งคำนวณตามกฎหมายที่มีบังคับใช้  ภาษีใด ๆ ที่มีซึ่งคำนวณตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ (รวมเรียกว่า ค่าธรรมเนียมผู้ใช้) ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการขนส่งแต่ละครั้ง ค่าธรรมเนียมการยกเลิกใด ๆ หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และ/หรือภาษี (ที่มี) จะได้รับการคำนวณผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งหมดจะได้รับการป้อนเข้าระบบของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับโดยผู้ให้บริการขนส่ง (ระบุตามค่าใช้จ่ายจริง) และคุณต้องชำระผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หรือตามนโยบาย คุณมีสิทธิในการตกลงกับผู้ให้บริการขนส่งในเรื่องค่าธรรมเนียมที่ต่างออกไปสำหรับการให้บริการขนส่ง โดยค่าโดยสารที่ตกลงกันไว้จะมีผลใช้ได้หลังจากมีการแจ้งไปยัง U Hub แล้วเท่านั้น และต้องถูกต้องตรงกับค่าธรรมเนียมบริการขนส่งในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ
6.3 องค์ประกอบค่าธรรมเนียมของค่าธรรมเนียมผู้ใช้อาจจะเพิ่มขึ้นได้ตามอุปสงค์และปัจจัยอื่น ๆ ในตำแหน่งที่อยู่ของคุณ U Hub จะพยายามแจ้งให้คุณทราบอยู่เสมอถึงการขึ้นราคาดังกล่าวใด ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ และคุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบค่าธรรมเนียมผู้ใช้ (หรือเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการคำนวณ) โดยละเอียดก่อนที่จะเลือกซื้อบริการขนส่ง เราจะถือว่าคุณรับทราบและยอมรับในความรับผิดชอบสำหรับค่าธรรมเนียมผู้ใช้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ
6.4 U Hub อาจจะอัปเดตเกณฑ์พื้นฐานการคำนวณค่าธรรมเนียมผู้ใช้ผ่านทางระบบได้ทุกเมื่อ ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ใด ๆ ที่เกิดขึ้นในวันหรือหลังจากวันที่การอัปเดตมีผลบังคับใช้ จะถือว่าอยู่ภายใต้การคำนวณที่ได้รับการอัปเดตแล้ว
6.5 แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้อาจจะมีตัวเลือกให้คุณยกเลิกบริการขนส่งบางอย่างได้ก่อนที่บริการขนส่งดังกล่าวจะเริ่มขึ้น หากคุณเลือกดำเนินการดังกล่าว คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิก ตามนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันของ U Hub
6.6 เมื่อใช้บริการขนส่ง คุณต้องอยู่ ณ ตำแหน่งที่คุณกำหนดไว้ ในเวลาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง หากไม่แล้ว ผู้ให้บริการขนส่งจะมีสิทธิ์ยกเลิกบริการขนส่งและคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก หรือ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันของ U Hub
6.7 คุณรับทราบและตกลงว่า ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต U Hub สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกค่าธรรมเนียมผู้ใช้ (หรือบางส่วน) ที่ต้องจ่ายสำหรับบริการขนส่งเฉพาะกรณี สามารถกระทำการที่สมเหตุสมผล (เช่น เมื่อ U Hub พิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดในการคำนวณเริ่มต้น พิจารณาว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือนโยบายต่าง ๆ ทำให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่ควรมีการเรียกเก็บ (หรือในทางกลับกัน) หรือในกรณีที่ผู้ใช้ร้องเรียน)
โปรโมชั่น
6.6 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบ U Hub อาจจะเสนอโปรโมชั่นเป็นระยะ ๆ ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท เมื่อคุณมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ คุณเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมในโปรโมชั่นหรือไม่ หากคุณตัดสินใจเข้าร่วม สิทธิของคุณที่มีต่อผลประโยชน์จากโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องจะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ถึงระดับที่ U Hub พิจารณาแล้วว่าเห็นสมควร หากไม่แล้ว คุณจะไม่ได้รับสิทธิในประโยชน์จากโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงว่าคุณจะใช้โปรโมชั่นดังกล่าวเฉพาะตามเจตนาการใช้งานที่มี และจะไม่ใช้ในทางที่ผิด ทำสำเนา จำหน่าย หรือถ่ายโอนโปรโมชั่น ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม คุณยังเข้าใจอีกว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นเงินสดได้ และโปรโมชั่นอาจจะหมดอายุในวันหนึ่ง แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้ใช้เลยก็ตาม  การชำระเงิน
6.9 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดย U Hub จำนวนเงินทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถขอคืนได้และจะต้องชำระโดยวิธีการจ่ายเงินที่เสนอให้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เป็นระยะ ๆ รวมถึง (หากมี) เงินสด บัตรเครดิด บัตรเดบิต เงินคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ใช้ หรือโดยการใช้ U Hub Voucher
6.10 เมื่อคุณเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เป็นเงินสด คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมผู้ใช้ทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งและชำระจำนวนเงินส่วนอื่น ๆ ให้กับ U Hub ผ่านผู้ให้บริการการขนส่ง ซึ่งจะรวบรวมจำนวนเงินที่ U Hub มีสิทธิ์ได้รับในนามของ U Hub
6.11 เมื่อคุณเลือกชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด คุณได้มอบสิทธิและอำนาจอย่างเต็มที่ให้ U Hub สามารถเดบิตยอดเงินค่าธรรมเนียมผู้ใช้โดยใช้วิธีการชำระเงินที่คุณกำหนดไว้ และสามารถโอนค่าธรรมเนียมผู้ใช้เข้าบัญชีของผู้ให้บริการขนส่งได้ในนามของคุณ หลัง U Hub หัก (หากมี) จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับผู้ให้บริการขนส่ง
6.12 การชำระเงินทั้งหมดจะต้องใช้สกุลเงินท้องถิ่นในเขตพื้นที่
6.13 หากมีการใช้ U Hub Voucher ในเขตพื้นที่ของคุณ การใช้ U Hub Voucher ของคุณจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะด้านและเงื่อนไขในท้องถิ่น กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเหล่านี้ให้ละเอียดก่อนใช้ U Hub Voucher U Hub อาจจะปฏิเสธคำร้องขอซื้อ U Hub Voucher ของคุณได้ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน U Hub Voucher ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ ขอคืนไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และห้ามนำไปขายต่อ ถ่ายโอน หรือแลกเปลี่ยนเพื่อมูลค่า 
6.14 หากคุณถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางแอปพลิเคชันผู้ใช้หรือส่งอีเมลไปที่ uhub@ucorporation.co.th เพื่อขอความช่วยเหลือ ทั้งนี้ U Hub มีดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะดำเนินการคืนเงินหรือจ่ายเงินคืนให้กับคุณหรือไม่และโหมดการคืนเงินหรือจ่ายเงินคืนดังกล่าว (รวมถึงโดยวิธีการใช้ U Hub Voucher)
ภาษี
6.15 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายทั้งหมดด้านภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะกำหนดชื่อไว้อย่างไรก็ตาม ตามอำนาจในการบังคับใช้และตามความเกี่ยวเนื่องกับภาษีใด ๆ ที่มีในอนาคต ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเวลาใดก็ตาม
6.16 คุณตกลงที่จะกระทำการทุกอย่างที่จำเป็นและเป็นไปตามที่กฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และ/หรือปกป้อง U Hub จากการเรียกร้อง หรือยืนยันข้อมูลเครดิตภาษี ยอดหักกลบลบหนี้ ส่วนลดเงินคืน หรือการขอเงินคืนใด ๆ ที่มี สำหรับภาษีที่จ่ายไปหรือต้องจ่ายเกี่ยวกับระบบและ/หรือบริการขนส่ง 
7. การชดใช้ค่าเสียหาย และภาระความรับผิด
การชดใช้ค่าเสียหาย
7.1 คุณจะต้องปกป้อง ป้องกัน และชดใช้ให้แก่ U Hub ผู้รับใบอนุญาต และบริษัทในเครือของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวแต่ละแห่ง ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท สมาชิก พนักงาน และตัวแทนขององค์กรที่กล่าวหา จากและต่อข้อเรียกร้อง ต้นทุน ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความ) อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: 
7.1.1 การที่คุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งาน นโยบายเหล่านี้หรือกฎหมายที่มีบังคับใช้
7.1.2 การที่คุณใช้ระบบและ/หรือบริการขนส่ง รวมถึง:
(ก) ข้อเรียกร้องใด ๆ โดยคุณหรือบุคคลที่กระทำการในนามของคุณว่ากลุ่มบริษัท U Hub คือผู้ให้บริการขนส่ง แทนที่จะเป็นผู้ให้บริการขนส่ง
(ข) ข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามใด ๆ (รวมถึงข้อเรียกร้องจากผู้ให้บริการขนส่ง) ที่เกิดจากการที่คุณใช้ระบบและ/หรือบุคคลที่สาม และ
(ค) สำหรับสิ่งของใด ๆ ที่คุณซื้อ รับ และ/หรือขนส่งโดยใช้บริการขนส่ง
หลักพื้นฐานของระบบที่ให้บริการ
7.2 การให้บริการระบบจะเป็นไปตาม “ลักษณะที่เป็น” และ “ตามที่มี” ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ U Hub ขอปฏิเสธการรับรองและการรับประกันทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยข้อกฎหมาย เว้นแต่จะมีระบุถึงอย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ การปฏิเสธจะรวมถึงการรับประกันใด ๆ ถึงอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความพร้อมสมบูรณ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน การใช้ทักษะระมัดระวังที่สมเหตุสมผล และการไม่ละเมิดสิทธิ
7.3 โดยไม่จำกัดเพียงแต่ข้อกำหนดที่ 7.2 ทาง U Hub ไม่ขอให้การรับรอง การรับประกัน หรือการการันตีเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องตามกรอบเวลาที่เหมาะสม คุณภาพ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานของระบบ หรือระบบดังกล่าวจะปราศจากการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาด หรือจะมีการปฏิบัติการร่วมกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลอื่นใด หรือข้อมูลใด ๆ จะถูกต้องหรือน่าเชื่อถือ
7.4 U Hub ไม่และจะไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการหรือการรับรองว่าจะมีการให้บริการขนส่ง U Hub ไม่รับประกันถึงคุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย หรือความสามารถของผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่นใด
7.5 ระบบอาจจะถูกจำกัด เกิดการล่าช้า และมีปัญหาอื่น ๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ของคุณหรือผู้ให้บริการขนส่งที่เกิดความผิดพลาด ไม่เชื่อมต่อ อยู่นอกขอบเขต ปิดเครื่อง หรือไม่ทำงาน U Hub จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การไม่สามารถจัดส่ง ความเสียหาย หรือความสูญเสีย อันมีสาเหตุมาจากปัญหาดังกล่าว
7.6 เส้นเวลาที่ระบุไว้สำหรับบริการขนส่งจะเป็นเพื่อการบ่งชี้เท่านั้น เว้นแต่ U Hub จะมีการทำหนังสือตกลงกันไว้เป็นอื่น ทั้ง U Hub และผู้ให้บริการขนส่งจะไม่ให้การรับประกัน การรับรอง หรือสร้างข้อผูกพันว่าบริการจะเป็นไปตามเส้นเวลาที่กำหนด
ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิด
7.7 ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่จะจำกัดหรือละเว้นความรับผิดชอบคู่สัญญา สำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บส่วนบุคคลอันมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อ สำหรับการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้
7.8 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ U Hub จะไม่รับผิดชอบต่อ:
7.8.1 ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นกรณีพิเศษ เป็นแบบอย่าง เป็นไปเพื่อการลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง
7.8.2 การสูญเสียการใช้งาน ผลกำไร ข้อมูล ธุรกิจ ค่าความนิยม สัญญา หรือโอกาส และ
7.8.3 ความบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน อันเกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องกับ หรือมิฉะนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับระบบหรือบริการขนส่ง ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ
7.9 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ และเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขเฉพาะด้าน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดสูงสุดของ U Hub ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับระบบ บริการขนส่ง และ/หรือเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมผู้ใช้ที่คุณจ่ายให้ U Hub สำหรับเหตุการณ์แรกที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องภายในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
7.10 คุณต้องแจ้งข้อเรียกร้องใด ๆ ที่คุณมีต่อ U Hub ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับระบบ บริการขนส่ง หรือเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ให้ U Hub รับทราบภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุของข้อเรียกร้องดังกล่าว หากไม่แล้ว (ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้) จะถือว่าคุณสละซึ่งสิทธิและการเยียวยาใด ๆ ที่คุณพึงมีในข้อเรียกร้องดังกล่าว เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขเฉพาะด้าน
8.ระยะเวลาและการบอกเลิก
8.1 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการบอกเลิกตามเงื่อนไข
8.2 U Hub สามารถบอกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และ/หรือระงับหรือบอกเลิกการใช้ระบบของคุณได้ทั้งหมดหรือบางส่วน:
8.2.1 ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อแจ้งให้คุณทราบ และ
8.2.2 ได้ทันที ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม หากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โดยจะไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของ U Hub
8.3 คุณไม่มีพันธะผูกพันในการใช้ระบบและสามารถยุติการใช้งานได้ทุกเมื่อ โดยการลบแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณอย่างถาวร ซึ่งจะเป็นการปิดใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ของคุณ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะได้รับการบอกเลิกโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณลบแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณโดยถาวร
8.4 เมื่อมีการบอกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือเมื่อเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หมดอายุด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะต้อง:
8.4.1ชำระเงินใด ๆ ที่คงค้างต่อ U Hub (ซึ่งจะถือว่าครบกำหนดโดยทันทีและต้องจ่ายเมื่อมีการบอกเลิกหรือหมดอายุ) โดยทันที (ภายในสามวันในทุกกรณี) รวมถึงยอดคงค้างใด ๆ จากบริการขนส่งที่คุณเรียกใช้ก่อนที่จะมีการบอกเลิกหรือหมดอายุ และ
8.4.2 ลบและถอนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณให้หมดโดยทันที
8.5 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีพันธะผูกพันหรือสิทธิเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หลังจากที่เงื่อนไขการใช้งานถูกบอกเลิก โดยกรณีนี้จะไม่กระทบต่อพันธะผูกพันหรือสิทธิใด ๆ ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีอยู่เดิม ณ เวลาที่มีการบอกเลิก เว้นแต่จะมีกำหนดไว้ และข้อกำหนดอื่นใดที่มีเจตนาหรือลักษณะอย่างชัดแจ้งว่าให้คงอยู่ต่อไปจะมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้สิ้นสุดลง
9. ความเป็นส่วนตัว
9.1 คุณตกลงและให้ความยินยอมแก่ U Hub ในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ http://uhub.co.th/ ซึ่งจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ
10. ข้อพิพาท
10.1 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (รวมถึงข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้) (ซึ่งรวมถึงข้อกล่าวหาในการฝ่าฝืน หรือข้อโต้แย้งต่อความสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับใช้ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือข้อกำหนดใด ๆ)) จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
10.2 ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ จะได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยศาลไทย 
11. ทั่วไป
11.1 U Hub จะไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ใด ๆ อันเป็นผลมาจากสาเหตุที่เกินกว่า U Hub จะควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล
11.2 ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับให้ผู้ใดก็ตามทราบเกี่ยวกับธุรกิจ กิจการ ลูกค้า ผู้รับบริการ หรือซัพพลายเออร์ของ U Hub หรือบริษัทในเครือใด ๆ ของ U Hub
11.3 U Hub อาจจะแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัท U Hub จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณตกลงว่าคุณจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานอยู่เป็นประจำ และหากคุณใช้ระบบต่อไปจะหมายความว่าคุณยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ จะไม่มีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เว้นแต่จะทำเป็นหนังสือโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
11.4 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถใช้สิทธิของตนภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้บ่อยครั้งเท่าที่จำเป็น โดยสิทธิที่มีจะเป็นสิทธิแบบทบยอดและไม่ใช่สิทธิหรือการเยียวยาเฉพาะที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย และสามารถสละสิทธิได้เฉพาะเมื่อทำเป็นหนังสืออย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ความล่าช้าในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิดังกล่าว
11.5 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อตกลงและความเข้าใจเบ็ดเสร็จของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับสาระสำคัญของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และจะใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้าใด ๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับสาระสำคัญดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอละเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งปวงในข้อเท็จจริงด้วยเช่นกัน ในการเข้าทำเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ได้อาศัยข้อความ การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ การดำเนินการ คำสัญญา หรือการให้คำมั่นของบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายขอสละซึ่งการเรียกร้อง สิทธิ และการเยียวยาทั้งปวง โดยจะไม่มีการเพิกถอนและไม่มีเงื่อนไขกำกับสำหรับข้อกำหนดนี้ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้า ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่จะละเว้นความรับผิดชอบต่อการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่น ๆ ที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ 
11.6 คุณต้องไม่โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก U Hub โดยการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และตราบเท่าที่คุณยังคงใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับต่อไป คุณตกลงยินยอมให้ U Hub โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือได้ทุกเมื่อ และหากกฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนดไว้ U Hub จะแจ้งให้คุณทราบถึงการโอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ นั้น
11.7 หากศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามกฎหมายที่มีบังคับใช้แล้วว่า ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ ส่วนที่เหลือของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการทดแทนด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และบังคับใช้ได้ และจะมีผลบังคับใช้ที่เทียบเท่ากับส่วนที่ถูกเปลี่ยนทดแทนในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้
11.8 บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ จะไม่มีสิทธิในการใช้หรือบังคับใช้เงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
11.9 U Hub อาจจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการประกาศแจ้งทั่วไปที่เผยแพร่บนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หรืออาจจะเป็นการแจ้งผ่านทางบริการหรือส่งข้อมูลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณกำหนดไว้ในบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งให้ U Hub ทราบทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมล uhub@ucorporation.co.th
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานร้านค้า U Hub
เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โดยละเอียด หนังสือฉบับนี้เป็นข้อตกลงแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อคุณลงทะเบียนหรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ จะหมายความว่าคุณยืนยันว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ ยอมรับ และตกลงในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขที่มี หากคุณไม่ยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะก่อให้เกิดข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณ ในฐานะผู้ใช้บุคคล (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) และนิติบุคคล U Hub ที่เกี่ยวข้องที่มีตามที่กำหนดไว้ใน http://uhub.co.th/ (“U HubB”) หากมีความเกี่ยวข้อง การใช้ระบบในฐานะผู้ให้บริการขนส่งของคุณ จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของข้อตกลงการให้บริการสำหรับผู้ขับ U Hub เกี่ยวกับ U Hub U Hub คือบริษัทให้บริการด้านเทคโนโลยี บริษัทจะให้บริการระบบเพื่อเชื่อมต่อผู้ขับ ผู้ปฏิบัติการยานพาหนะ หรือผู้ให้บริการกับผู้ใช้ U Hub ไม่ได้ให้บริการขนส่ง หรือทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งหรือผู้ให้บริการขนส่ง ผู้รับจ้างส่ง ผู้ให้บริการทางไปรษณีย์ ผู้ให้บริการจัดส่ง ซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม แท็กซี่หรือผู้ให้บริการว่าจ้างส่วนตัว และไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวใด ๆ ผู้ให้บริการขนส่งจะให้บริการด้านขนส่งทั้งหมดโดยตรงแก่คุณ โดยที่จะมีการกระทำหน้าที่ในฐานะผู้รับจ้างอิสระบุคคลที่สามที่ดำเนินธุรกิจจากบัญชีของเขา/เธอเอง ไม่ใช่ภายใต้การจ้างงานของกลุ่มบริษัท U Hub ใดๆ
3. คำจำกัดความและการตีความ
3.1 ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เราจะถือใช้ความหมายดังต่อไปนี้สำหรับคำศัพท์ดังต่อไปนี้: บัญชี หมายถึงบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งคุณได้รับมาเพื่อเข้าถึงระบบในฐานะผู้ใช้ บริษัทในเครือ หมายถึง ตามความสัมพันธ์ที่มีต่อคู่สัญญานิติบุคคลใด ๆ ก็ตามที่ควบคุม อยู่ภายใต้การควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปกับคู่สัญญาดังกล่าว โดยที่การควบคุมจะหมายถึงการเป็นเจ้าของเงินทุนที่เจ้าของมีสิทธิลงคะแนนเสียงในนิติบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มากกว่าร้อยละ 50 หรือมีสิทธิความเป็นเจ้าของที่คล้ายกันในคู่สัญญาดังกล่าว หรือมีอำนาจทางกฎหมายในการกำกับหรือกำหนดทิศทางการจัดการทั่วไปและนโยบายของคู่สัญญาดังกล่าว ไม่ว่าจะผ่านสิทธิลงคะแนนเสียงในฐานะเจ้าของทุน โดยสัญญา หรืออื่น ๆ และการควบคุมและการที่อยู่ภายใต้การควบคุมจะได้รับการวิเคราะห์ตีความตามเช่นที่กล่าวมา กฎหมายที่มีบังคับใช้ หมายถึงกฎหมายทั้งหมด กฏข้อบังคับที่ออกด้วยอำนาจตามกฏหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับ นโยบายข้อบังคับ กฤษฎีกา ระเบียบการ ประมวลหลักอุตสาหกรรม ประมวลหลักการจราจรทางบก ใบอนุญาตตามกฎหมาย หนังสืออนุญาตตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของศาล ศาลยุติธรรม รัฐบาล หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย ตุลาการ การปกครอง หรือการกำกับควบคุม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะ ๆ ในระหว่างเงื่อนเวลาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ  หมายถึงแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ U Hub และ/หรือกลุ่มบริษัท U Hub จัดหาให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งเพื่อใช้เชื่อมต่อกับผู้ใช้ U Hub Vouchers หมายถึง ค่าเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครดิตที่เมื่อใช้อย่างถูกต้องโดยผู้ใช้อาจถูกนำมาใช้เพื่อชดเชยค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้บริการขนส่งหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ใช้ผ่านแอปพลิเคชันของผู้ใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ U Hub กำหนด  กลุ่มบริษัท หมายถึงบุคคลและบริษัทในเครือ (และจะถือเป็นกลุ่มบริษัทตามคำจำกัดความนี้)  เงื่อนไขในท้องถิ่น  หมายถึงเงื่อนไขเสริมหรือทางเลือกสำหรับบางประเทศ เมือง เทศบาล พื้นที่ในเขตเมืองหลวง หรือภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีผลใช้กับคุณ ตามที่แจ้งไว้หรือมีการอัปเดตโดย U Hub เป็นครั้งคราวและตามที่กำหนดไว้ใน http://uhub.co.th/ อุปกรณ์มือถือ  คือสมาร์ทโฟน แอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์มือถืออื่น ๆ ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม ซึ่งคุณจะใช้เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ นโยบาย  หมายถึงนโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือคำสั่งใด ๆ ที่มีสำหรับผู้ใช้ ดังเช่นที่ U Hub จะแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะๆ และ U Hub อาจจะทำการอัปเดตเป็นระยะ ๆ รวมถึงที่ระบุอยู่ใน http://uhub.co.th/ เงื่อนไขเฉพาะด้าน หมายถึงเงื่อนไขเสริมหรือเงื่อนไขทางเลือกที่อาจจะมีผลใช้กับระบบและ/หรือบริการขนส่งบางส่วนอย่างเฉพาะเจาะจง ตามที่อาจจะมีการแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะ ๆ ระบบ  หมายถึงระบบที่ U Hub จัดหาให้เพื่อเชื่อมต่อผู้ให้บริการขนส่งกับผู้ใช้ รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ และซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม บริการชำระเงิน และระบบและบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน ระบบที่ U Hub จัดหาให้นั้น จะไม่รวมถึงตัวบริการขนส่ง เนื่องจากบริการเหล่านี้ผู้ให้บริการขนส่งจะเป็นผู้ให้บริการแก่คุณโดยตรง เงื่อนไขการใช้งาน  หมายถึงเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้ของ U Hub เงื่อนไขในท้องถิ่นทั้งหมดที่มี และเงื่อนไขเฉพาะด้านทั้งหมดที่มี เขตพื้นที่  หมายถึงเขตพื้นที่ที่คุณใช้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่ง หมายถึงผู้ให้บริการอิสระบุคคลที่สามที่นำเสนอบริการขนส่งและได้รับการเชื่อมต่อถึงคุณผ่านทางระบบ บริการขนส่ง  หมายถึงการให้บริการขนส่งโดยผู้ให้บริการขนส่งเมื่อมีการเชื่อมต่อถึงคุณผ่านทางระบบ ซึ่งอาจจะรวมถึงบริการส่งพัสดุเร่งด่วน บริการขนส่ง บริการส่งอาหาร บริการช้อปปิ้งส่วนบุคคล และบริการอื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการขนส่งให้บริการผ่านระบบเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่ของคุณ ผู้ใช้งานร้านค้า หมายถึงผู้ใช้ปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานในส่วนร้านค้า แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หมายถึงแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ U Hub และ/หรือกลุ่มบริษัท U Hub จัดหาให้แก่ผู้ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการขนส่ง ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.2  กระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้ หมายถึง คุณลักษณะกระเป๋าสตางค์ภายในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งได้จัดหาและปฏิบัติการโดยกลุ่มบริษัท U Hub ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้ U MONEY ที่ระบุอยู่ใน http://uhub.co.th/ ยานพาหนะ  หมายถึงยานพาหนะที่ผู้ให้บริการขนส่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการขนส่ง และ เว็บไซต์ หมายถึงเว็บไซต์ใดก็ตามที่กลุ่มบริษัท U Hub เป็นผู้ดำเนินการเป็นระยะ ๆ
3.2 ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (ยกเว้นในกรณีที่บริบทกำหนดให้เป็นอื่น): (ก) การอ้างอิงถึง “หนังสือที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษร” จะไม่รวมถึงอีเมล เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น และ (ข) วลีใด ๆ ที่ใช้คำว่า “รวมถึง” “รวมทั้ง” “โดยเฉพาะ” “ตัวอย่างเช่น” หรือคำพูดใด ๆ ที่คล้ายกัน จะถือว่าเป็นการอธิบายประกอบ และจะไม่เป็นการจำกัดความนัยของคำพูดดังกล่าว เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการร่างในภาษาอังกฤษ หากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในทุกกรณี ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ ให้บังคับใช้ข้อกำหนดตามลำดับดังต่อไปนี้: เริ่มจาก (1) เงื่อนไขในท้องถิ่น จากนั้นเป็น (2) เงื่อนไขเฉพาะด้าน และสุดท้ายคือ (3) เนื้อหาส่วนอื่น ๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
4. หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ
พันธะหน้าที่ของคุณที่มีต่อ U Hub
4.1 คุณยืนยันว่า:
4.1.1 คุณมีสิทธิและอำนาจเต็มที่ในการเข้าทำและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะผูกพันที่คุณมีภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
4.1.2 คุณมีอายุขั้นต่ำตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ที่จะสามารถเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ ตามกฎหมายที่มีในเขตพื้นที่ 
4.1.3 คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่มีบังคับใช้ทั้งหมดอยู่ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้ U Hub ทราบ หากคุณละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายใด ๆ 
4.1.4 คุณจะใช้ระบบเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ตามเจตนาของการใช้งานเท่านั้น
4.1.5 คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารและข้อมูลใด ๆ ที่คุณมอบให้ U Hub (หรือผู้อื่นมอบให้ในนามของคุณ) ผ่านทางระบบ จะต้องเป็นเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ชวนให้เข้าใจผิดอยู่เสมอ
4.1.6 คุณจะใช้จุดติดต่ออินเทอร์เน็ตและบัญชีข้อมูลเฉพาะที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้
4.1.7 คุณต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการกระทำที่ทำให้เข้าใจผิดใดๆ
4.1.8 คุณต้องไม่สร้างความเสียหายหรือหลบเลี่ยงการปฏิบัติการระบบหรือเครือข่ายที่เหมาะสมใด ๆ ที่เป็นฐานตั้งของระบบ
การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้ให้บริการขนส่งและผู้ใช้อื่น ๆ
4.2 การเรียกใช้บริการขนส่งจากผู้ให้บริการขนส่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างคุณและผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่ง U Hub ไม่ได้เข้าร่วมเป็นคู่สัญญาด้วย U Hub จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำการใด ๆ ของผู้ให้บริการขนส่งที่มีความสัมพันธ์กับคุณ ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับพันธะผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ให้บริการขนส่งหรือบุคคลที่สามอื่นใด ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้บริการขนส่ง   
4.3 คุณตกลงว่า:
4.3.1 จะปฏิบัติต่อผู้ให้บริการขนส่งและผู้ใช้คนอื่น ๆ ด้วยความเคารพและสอดคล้องกับนโยบาย และจะไม่ข้องเกี่ยวในพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการข่มขู่ หรือการคุกคาม ในขณะที่ใช้บริการขนส่งหรือระบบอยู่
4.3.2 จะไม่สร้างความเสียหายใด ๆ ต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม และ 
4.3.3 จะไม่ติดต่อผู้ให้บริการขนส่งเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการรับและใช้บริการขนส่ง
4.4 ผู้ให้บริการขนส่งจะใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่าจะรับ ปฏิเสธ หรือยกเลิกบริการขนส่งด้วยเหตุผลใดก็ได้ โดยไม่จำกัดถึงเนื้อหาที่กล่าวมาก่อนหน้า ผู้ให้บริการขนส่งที่เกี่ยวข้องขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่รับการเรียกใช้บริการของคุณ หากมีมูลเหตุอันสมควรให้สงสัยได้ว่าจะมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ นโยบาย หรือกฎหมายที่มีบังคับใช้
4.5 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจน U Hub จะไม่มีการรับรองผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้ให้บริการขนส่ง) แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่มีหรือคุณเชื่อมต่อเข้าหาผ่านระบบ และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม U Hub ผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทในเครือใด ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือวัสดุใด ๆ เกี่ยวกับหรือที่ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว การให้คะแนนผู้ให้บริการขนส่งรายใดก็ตามจะมีเจตนาเพื่อให้ผู้ใช้ได้ระบุคะแนนความพึงพอใจ แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดการรับรอง (หรือในทางอื่น) โดย U Hub สำหรับผู้ให้บริการขนส่งรายดังกล่าว
ข้อร้องเรียน
4.6 แม้ว่าผู้ให้บริการขนส่งจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับบริการขนส่ง แต่หากคุณมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการขนส่งที่คุณได้รับ U Hub จะมีสิทธิรับมือกับข้อร้องเรียนดังกล่าวใด ๆ ผ่านกระบวนการดูแลจัดการเรื่องร้องเรียนของ U Hub คุณยินยอมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระบวนการดังกล่าว และตกลงที่จะยื่นร้องเรียนใด ๆ ที่คุณอาจมีผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ U Hub ยังขอสงวนสิทธิในการส่งต่อเรื่องร้องเรียนของคุณไปยังผู้ให้บริการขนส่งที่เกี่ยวข้อง และอาจจะเลือกอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยกับผู้ให้บริการขนส่งได้ แต่จะไม่ถือว่าเป็นพันธะผูกพันที่ต้องกระทำ กระบวนการจัดการดูแลเรื่องร้องเรียนของ U Hub จะไม่กีดกันสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ไม่อาจถูกละเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้
4.7 หาก U Hub ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ให้บริการขนส่งหรือบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณ U Hub มีสิทธิในการส่งเรื่องร้องเรียนถึงคุณหรือรับมือกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวผ่านกระบวนการดูแลจัดการเรื่องร้องเรียน และคุณจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระบวนการดังกล่าวด้วยเช่นกัน
5. บัญชีของคุณ
5.1 ในการเข้าถึงระบบในฐานะร้านค้า คุณต้องลงทะเบียนและเก็บรักษาบัญชีไว้ในฐานะร้านค้าของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานร้านค้า
5.2 คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ คุณ:
5.2.1 ต้องมีแค่บัญชีเดียว 
5.2.2 ต้องเก็บรักษาข้อมูลบัญชีของคุณ (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดล็อกอินและรายละเอียดการชำระเงินของคุณ) ไว้เป็นความลับและดูแลให้ปลอดภัย
5.2.3 ต้องไม่มอบสิทธิให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณได้ รวมถึงการถ่ายโอนบัญชีหรือข้อมูลจากบัญชีของคุณไปให้บุคคลอื่นใด
5.2.4 ต้องแจ้งให้ U Hub ทราบโดยทันที หากคุณสงสัยว่าจะมีการเข้าถึงหรือใช้งานบัญชีของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต และ
5.2.5 หากคุณเป็นผู้ให้บริการขนส่งด้วยเช่นกัน คุณจะต้องไม่ใช้บัญชีของคุณเพื่อเรียกใช้บริการในฐานะผู้ใช้ซึ่งคุณยอมรับเป็นผู้ให้บริการขนส่ง หรือห้ามร่วมมือกับผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ใช้รายอื่น ๆ ในแผนการลักษณะที่คล้ายกันใด ๆ
5.3 U Hub ขอสงวนสิทธิในการปิดกั้นหรือปฏิเสธการเข้าถึงบัญชีของคุณ และ/หรือปิดกั้นคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มีบนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ โดยไม่ส่งผลต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ที่มี
5.3.1 หาก U Hub พิจารณาตามดุลยพินิจแล้วว่าคุณได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ 
5.3.2 ในระหว่างการสืบสวน
5.3.3 หากคุณติดค้างยอดเงินใด ๆ กับ U Hub หรือกลุ่มบริษัท
5.3.4 หากมีการบอกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือ
5.3.5 ในเวลาอื่นใดตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของ U Hub
6. การใช้ระบบโดยคุณ
สิทธิที่มอบให้และสงวนไว้
6.1 เมื่อคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ U Hub และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท จะมอบใบอนุญาตให้คุณตลอดระยะเวลาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และในเขตพื้นที่เพื่อเข้าถึงและใช้งานระบบเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อคุณกับผู้ให้บริการขนส่งสำหรับบริการขนส่ง โดยใบอนุญาตที่มอบให้นั้นจะเพิกถอนได้ มีสิทธิจำกัด ไม่ใช่สิทธิขาด โอนย้ายเปลี่ยนมือไม่ได้ และปราศจากค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ 
6.2 U Hub และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท ขอสงวนสิทธิทั้งปวงที่ไม่ได้มอบให้ไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่จะสื่อถึงการโอนมอบสิทธิความเป็นเจ้าของในหรือที่มีต่อระบบ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้แก่คุณ 
การกระทำต้องห้าม
6.3 ในการใช้ระบบ คุณจะต้องไม่: 
6.3.1 ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตช่วง จำหน่าย จำหน่ายต่อ ถ่ายโอน โอนมอบสิทธิ เผยแพร่ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้ระบบพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามใด ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม 
6.3.2 ปรับเปลี่ยนหรือสร้างงานลอกเลียนจากระบบ หรือทำการวิศวกรรมย้อนกลับหรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่สำคัญใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
6.3.3 ใช้ระบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อการแข่งขัน สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกที่คล้ายกันกับของระบบ คัดลอกแนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกใด ๆ ของระบบ หรือเปิดตัวโปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ที่อาจจะส่งคำร้องไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายครั้งต่อวินาที หรือทำให้เกิดภาระงานหรือขีดขวางการปฏิบัติการและหรือการปฏิบัติงานของระบบ หรือพยายามเข้าถึงระบบหรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต
6.3.4 ใช้แอปพลิเคชันหรือกระบวนการใด ๆ เพื่อเรียกดู ทำดัชนี “ทำเหมืองข้อมูล” หรือผลิตซ้ำหรือหลบเลี่ยงโครงสร้างการนำทาง การนำเสนอ หรือเนื้อหาของระบบ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
6.3.5 โพสต์ เผยแพร่ หรือผลิตซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิในกรรมสิทธิ์ดังกล่าว หรือลบการประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่อยู่ในระบบ
6.3.6 ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง
6.3.7 ส่งสแปมหรือข้อความที่ไม่ได้เรียกร้องอื่น ๆ
6.3.8 ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาที่ล่วงละเมิด ลามก ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
6.3.9 ส่งเนื้อหาที่มีซอฟต์แวร์ ไวรัส หนอนไวรัส ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวแทน หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
6.3.10 แทรกแซงหรือรบกวนความครบถ้วนสมบูรณ์หรือการปฏิบัติงานของบริการหรือข้อมูลที่อยู่ในระบบ
6.3.11 ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จว่าคุณอยู่ในสังกัดของบุคคลหรือนิติบุคคล
6.3.12 จงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของคุณ สร้าง หรือ รับคำสั่งซื้อสำหรับการบริการขนส่ง นอกเหนือจากผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หรือการสั่งผ่านแอปพลิเคชันปลอม
6.3.13 ก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก การข่มขู่ การบาดเจ็บต่อบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่ว่าจะต่อ U Hub (และเจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก ลูกจ้าง และตัวแทน) ผู้ให้บริการขนส่ง หรือ บุคคลอื่นใด หรือ
6.3.14 ทำให้ชื่อเสียงของ U Hub หรือกลุ่มบริษัทใด ๆ เสียหาย ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม
ข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้บริการขนส่งโดยคุณ
6.4 คุณต้องไม่ใช้บริการขนส่งเพื่อ:
6.4.1 ก่ออาชญากรรมหรือทำสิ่งใดก็ตามที่ขัดต่อกฎหมายที่มีบังคับใช้ หรือ
6.4.2 ทำอันตรายหรือทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ หรือล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
6.5 เมื่อบริการขนส่งเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ให้บริการขนส่งต้องขนส่ง รับ หรือซื้อสิ่งของในนามของคุณ คุณตกลงและมอบสิทธิและอำนาจอย่างเต็มที่ตามความจำเป็นให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ง เพื่อกระทำการดังกล่าว
6.6 ผู้ให้บริการขนส่งต้องตกลงว่าจะใช้ความระมัดระวังและให้บริการขนส่งด้วยความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วคุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคุณเองในการใช้บริการขนส่ง และคุณจะต้องใช้ความระมัดระวังที่จำเป็นทั้งปวง
7. อุปกรณ์มือถือของคุณ
7.1 สิทธิของคุณในการเข้าถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานร้านค้าจะเป็นการใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง (รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เวอร์ชันล่าสุด) สำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณ U Hub จะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่มีอุปกรณ์มือถือที่เข้ากันได้ หรือหากคุณไม่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด (รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เวอร์ชันล่าสุด) สำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณ 
7.2 หากอุปกรณ์มือถือสูญหาย ถูกขโมย เสีย และ/หรือไม่อยู่ในความครอบครองของคุณอีกต่อไป และเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ข้อมูลบัญชีของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้อื่นเห็น หรือมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายและ/หรือการเยียวยาของ U Hub คุณต้องแจ้งให้ U Hub ทราบโดยทันทีและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีที่ U Hub แจ้ง
7.3 คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการมีอินเทอร์เน็ตและแผนมือถือที่เหมาะสม และสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมของคุณ เช่น ค่าโทรศัพท์ SMS และข้อมูลอินเทอร์เน็ต คุณรับทราบว่าการที่คุณใช้ระบบ อาจจะทำให้เกิดการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานดังกล่าวและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกัน
8. เงื่อนไขทางการเงิน
แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานร้านค้า
8.1 การดาวน์โหลดและ/หรือการใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานร้านค้า ได้รับการจัดหาไว้ให้คุณสำหรับการใช้ระบบและจะไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใด ๆ U Hub ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการสนับสนุนและบริการทั้งหมดที่คุณได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการใช้งานระบบตามที่เราได้แจ้งให้คุณทราบเป็นระยะ ๆ (รวมถึงการแจ้งผ่านนโยบายต่าง ๆ)
ค่าธรรมเนียมผู้ใช้
8.2 U Hub และหรือผู้ให้บริการขนส่งมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณสำหรับบริการขนส่ง ซึ่งอาจจะรวมถึง:
8.2.1 ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการขนส่งแต่ละครั้ง
8.2.2 ค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน ค่าจอดรถ และค่าธรรมเนียมการเข้าอาคารหรือพื้นที่ ใด ๆ ตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการขนส่ง เมื่อคุณหรือสินค้าที่ขนส่งนั้นอยู่บนยานพาหนะในระหว่าง (แต่ต้องไม่ก่อนหรือหลังจาก) การให้บริการขนส่งดังกล่าว (ชำระตามค่าใช้จ่ายจริง) 
8.2.3 ค่าธรรมเนียมการยกเลิกใด ๆ หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันของ U Hub
8.2.4 ค่าธรรมเนียมการเติมเงินเข้ากระเป๋าสตางค์ โดยใช้บริการ Payment gateway ที่ U Hub จัดหาให้
8.2.5 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินออกจากกระเป๋าสตางค์
8.2.6 ค่าธรรมเนียมการการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ โดยใช้บริการ Payment gateway ที่ U Hub จัดหาให้ โดยรวมอยู่ในมูลค่าของสินค้า
8.2.7 ภาษีใด ๆ ที่มีซึ่งคำนวณตามกฎหมายที่มีบังคับใช้  ภาษีใด ๆ ที่มีซึ่งคำนวณตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ (รวมเรียกว่า ค่าธรรมเนียมผู้ใช้) ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการแต่ละครั้ง ค่าธรรมเนียมการยกเลิกใด ๆ หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และ/หรือภาษี (ที่มี) จะได้รับการคำนวณผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานร้านค้า และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งหมดจะได้รับการป้อนเข้าระบบของแอปพลิเคชัน และคุณต้องชำระผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานร้านค้า หรือตามนโยบาย คุณมีสิทธิในการตกลงกับผู้ให้บริการขนส่งในเรื่องค่าธรรมเนียมที่ต่างออกไป
8.3 องค์ประกอบค่าธรรมเนียมของค่าธรรมเนียมผู้ใช้งานร้านค้าอาจจะเพิ่มขึ้นได้ตามอุปสงค์และปัจจัยอื่น ๆ ในตำแหน่งที่อยู่ของคุณ U Hub จะพยายามแจ้งให้คุณทราบอยู่เสมอถึงการขึ้นราคาดังกล่าวใด ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ และคุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบค่าธรรมเนียมผู้ใช้ (หรือเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการคำนวณ) โดยละเอียด เราจะถือว่าคุณรับทราบและยอมรับในความรับผิดชอบสำหรับค่าธรรมเนียมผู้ใช้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ
8.4 U Hub อาจจะอัปเดตเกณฑ์พื้นฐานการคำนวณค่าธรรมเนียมผู้ใช้ผ่านทางระบบได้ทุกเมื่อ ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ใด ๆ ที่เกิดขึ้นในวันหรือหลังจากวันที่การอัปเดตมีผลบังคับใช้ จะถือว่าอยู่ภายใต้การคำนวณที่ได้รับการอัปเดตแล้ว
8.5 แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานร้านค้าอาจจะมีตัวเลือกให้คุณยกเลิกบริการขนส่งบางอย่างได้ก่อนที่บริการขนส่งดังกล่าวจะเริ่มขึ้น หากคุณเลือกดำเนินการดังกล่าว คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิก ตามนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันของ U Hub
8.6 เมื่อใช้บริการขนส่ง คุณต้องอยู่ ณ ตำแหน่งที่คุณกำหนดไว้ ในเวลาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง หากไม่แล้ว ผู้ให้บริการขนส่งจะมีสิทธิ์ยกเลิกบริการขนส่งและคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก หรือ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันของ U Hub
8.7 คุณรับทราบและตกลงว่า ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต U Hub สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกค่าธรรมเนียมผู้ใช้ (หรือบางส่วน) ที่ต้องจ่ายสำหรับบริการขนส่งเฉพาะกรณี สามารถกระทำการที่สมเหตุสมผล (เช่น เมื่อ U Hub พิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดในการคำนวณเริ่มต้น พิจารณาว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือนโยบายต่าง ๆ ทำให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่ควรมีการเรียกเก็บ (หรือในทางกลับกัน) หรือในกรณีที่ผู้ใช้ร้องเรียน)
โปรโมชั่น
8.8 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบ U Hub อาจจะเสนอโปรโมชั่นเป็นระยะ ๆ ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท เมื่อคุณมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ คุณเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมในโปรโมชั่นหรือไม่ หากคุณตัดสินใจเข้าร่วม สิทธิของคุณที่มีต่อผลประโยชน์จากโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องจะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ถึงระดับที่ U Hub พิจารณาแล้วว่าเห็นสมควร หากไม่แล้ว คุณจะไม่ได้รับสิทธิในประโยชน์จากโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงว่าคุณจะใช้โปรโมชั่นดังกล่าวเฉพาะตามเจตนาการใช้งานที่มี และจะไม่ใช้ในทางที่ผิด ทำสำเนา จำหน่าย หรือถ่ายโอนโปรโมชั่น ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม คุณยังเข้าใจอีกว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นเงินสดได้ และโปรโมชั่นอาจจะหมดอายุในวันหนึ่ง แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้ใช้เลยก็ตาม 
8.8.1 การซื้อแบบกลุ่ม U Hub จะเสนอโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า ที่สั่งซื้อสินค้าและแชร์ต่อให้เพื่อนมาซื้อพร้อมกันในจำนวนที่กำหนด โดยที่คุณรับทราบและตกลงที่จะกำหนดราคาขายสินค้าสำหรับรูปแบบการซื้อแบบกลุ่มตามที่ U Hub กำหนด
การชำระเงิน
8.9 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดย U Hub จำนวนเงินทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถขอคืนได้และจะต้องชำระโดยวิธีการจ่ายเงินที่เสนอให้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เป็นระยะ ๆ รวมถึง (หากมี) เงินสด บัตรเครดิด บัตรเดบิต เงินคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ใช้ หรือโดยการใช้ U Hub Voucher
8.10 เมื่อคุณเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เป็นเงินสด คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมผู้ใช้ทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งและชำระจำนวนเงินส่วนอื่น ๆ ให้กับ U Hub ผ่านผู้ให้บริการการขนส่ง ซึ่งจะรวบรวมจำนวนเงินที่ U Hub มีสิทธิ์ได้รับในนามของ U Hub
8.11 เมื่อคุณเลือกชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด คุณได้มอบสิทธิและอำนาจอย่างเต็มที่ให้ U Hub สามารถเดบิตยอดเงินค่าธรรมเนียมผู้ใช้โดยใช้วิธีการชำระเงินที่คุณกำหนดไว้ และสามารถโอนค่าธรรมเนียมผู้ใช้เข้าบัญชีของผู้ให้บริการขนส่งได้ในนามของคุณ หลัง U Hub หัก (หากมี) จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับผู้ให้บริการขนส่ง
8.12 การชำระเงินทั้งหมดจะต้องใช้สกุลเงินท้องถิ่นในเขตพื้นที่
8.13 หากมีการใช้ U Hub Voucher ในเขตพื้นที่ของคุณ การใช้ U Hub Voucher ของคุณจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะด้านและเงื่อนไขในท้องถิ่น กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเหล่านี้ให้ละเอียดก่อนใช้ U Hub Voucher U Hub อาจจะปฏิเสธคำร้องขอซื้อ U Hub Voucher ของคุณได้ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน U Hub Voucher ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ ขอคืนไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และห้ามนำไปขายต่อ ถ่ายโอน หรือแลกเปลี่ยนเพื่อมูลค่า 
8.14 หากคุณถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางแอปพลิเคชันผู้ใช้หรือส่งอีเมลไปที่ uhub@ucorporation.co.th เพื่อขอความช่วยเหลือ ทั้งนี้ U Hub มีดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะดำเนินการคืนเงินหรือจ่ายเงินคืนให้กับคุณหรือไม่และโหมดการคืนเงินหรือจ่ายเงินคืนดังกล่าว (รวมถึงโดยวิธีการใช้ U Hub Voucher)
ภาษี
8.15 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายทั้งหมดด้านภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะกำหนดชื่อไว้อย่างไรก็ตาม ตามอำนาจในการบังคับใช้และตามความเกี่ยวเนื่องกับภาษีใด ๆ ที่มีในอนาคต ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเวลาใดก็ตาม
8.16 คุณตกลงที่จะกระทำการทุกอย่างที่จำเป็นและเป็นไปตามที่กฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และ/หรือปกป้อง U Hub จากการเรียกร้อง หรือยืนยันข้อมูลเครดิตภาษี ยอดหักกลบลบหนี้ ส่วนลดเงินคืน หรือการขอเงินคืนใด ๆ ที่มี สำหรับภาษีที่จ่ายไปหรือต้องจ่ายเกี่ยวกับระบบและ/หรือบริการขนส่ง 
9. การชดใช้ค่าเสียหาย และภาระความรับผิด
การชดใช้ค่าเสียหาย
9.1 คุณจะต้องปกป้อง ป้องกัน และชดใช้ให้แก่ U Hub ผู้รับใบอนุญาต และบริษัทในเครือของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวแต่ละแห่ง ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท สมาชิก พนักงาน และตัวแทนขององค์กรที่กล่าวหา จากและต่อข้อเรียกร้อง ต้นทุน ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความ) อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: 
9.1.1 การที่คุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งาน นโยบายเหล่านี้หรือกฎหมายที่มีบังคับใช้ และ
9.1.2 การที่คุณใช้ระบบและ/หรือบริการขนส่ง รวมถึง: (ก) ข้อเรียกร้องใด ๆ โดยคุณหรือบุคคลที่กระทำการในนามของคุณว่ากลุ่มบริษัท U Hub คือผู้ให้บริการขนส่ง แทนที่จะเป็นผู้ให้บริการขนส่ง
(ข) ข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามใด ๆ (รวมถึงข้อเรียกร้องจากผู้ให้บริการขนส่ง) ที่เกิดจากการที่คุณใช้ระบบและ/หรือบุคคลที่สาม และ
(ค) สำหรับสิ่งของใด ๆ ที่คุณซื้อ รับ และ/หรือขนส่งโดยใช้บริการขนส่ง
หลักพื้นฐานของระบบที่ให้บริการ
9.2 การให้บริการระบบจะเป็นไปตาม “ลักษณะที่เป็น” และ “ตามที่มี” ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ U Hub ขอปฏิเสธการรับรองและการรับประกันทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยข้อกฎหมาย เว้นแต่จะมีระบุถึงอย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ การปฏิเสธจะรวมถึงการรับประกันใด ๆ ถึงอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความพร้อมสมบูรณ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน การใช้ทักษะระมัดระวังที่สมเหตุสมผล และการไม่ละเมิดสิทธิ
9.3 โดยไม่จำกัดเพียงแต่ข้อกำหนดที่ 9.2 ทาง U Hub ไม่ขอให้การรับรอง การรับประกัน หรือการการันตีเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องตามกรอบเวลาที่เหมาะสม คุณภาพ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานของระบบ หรือระบบดังกล่าวจะปราศจากการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาด หรือจะมีการปฏิบัติการร่วมกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลอื่นใด หรือข้อมูลใด ๆ จะถูกต้องหรือน่าเชื่อถือ
9.4 U Hub ไม่และจะไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการหรือการรับรองว่าจะมีการให้บริการขนส่ง U Hub ไม่รับประกันถึงคุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย หรือความสามารถของผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่นใด
9.5 ระบบอาจจะถูกจำกัด เกิดการล่าช้า และมีปัญหาอื่น ๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ของคุณหรือผู้ให้บริการขนส่งที่เกิดความผิดพลาด ไม่เชื่อมต่อ อยู่นอกขอบเขต ปิดเครื่อง หรือไม่ทำงาน U Hub จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การไม่สามารถจัดส่ง ความเสียหาย หรือความสูญเสีย อันมีสาเหตุมาจากปัญหาดังกล่าว
9.6 เส้นเวลาที่ระบุไว้สำหรับบริการขนส่งจะเป็นเพื่อการบ่งชี้เท่านั้น เว้นแต่ U Hub จะมีการทำหนังสือตกลงกันไว้เป็นอื่น ทั้ง U Hub และผู้ให้บริการขนส่งจะไม่ให้การรับประกัน การรับรอง หรือสร้างข้อผูกพันว่าบริการจะเป็นไปตามเส้นเวลาที่กำหนด
ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิด
9.7 ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่จะจำกัดหรือละเว้นความรับผิดชอบคู่สัญญา สำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บส่วนบุคคลอันมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อ สำหรับการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้
9.8 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ U Hub จะไม่รับผิดชอบต่อ:
9.8.1 ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นกรณีพิเศษ เป็นแบบอย่าง เป็นไปเพื่อการลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง
9.8.2 การสูญเสียการใช้งาน ผลกำไร ข้อมูล ธุรกิจ ค่าความนิยม สัญญา หรือโอกาส และ
9.8.3 ความบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน อันเกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องกับ หรือมิฉะนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับระบบหรือบริการขนส่ง ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ
9.9 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ และเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขเฉพาะด้าน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดสูงสุดของ U Hub ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับระบบ บริการขนส่ง และ/หรือเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมผู้ใช้ที่คุณจ่ายให้ U Hub สำหรับเหตุการณ์แรกที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องภายในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
9.10 คุณต้องแจ้งข้อเรียกร้องใด ๆ ที่คุณมีต่อ U Hub ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับระบบ บริการขนส่ง หรือเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ให้ U Hub รับทราบภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุของข้อเรียกร้องดังกล่าว หากไม่แล้ว (ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้) จะถือว่าคุณสละซึ่งสิทธิและการเยียวยาใด ๆ ที่คุณพึงมีในข้อเรียกร้องดังกล่าว เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขเฉพาะด้าน
10. ระยะเวลาและการบอกเลิก
10.1 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการบอกเลิกตามเงื่อนไข
10.2 U Hub สามารถบอกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และ/หรือระงับหรือบอกเลิกการใช้ระบบของคุณได้ทั้งหมดหรือบางส่วน:
10.2.1 ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อแจ้งให้คุณทราบ และ
10.2.2 ได้ทันที ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม หากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โดยจะไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของ U Hub
10.3 คุณไม่มีพันธะผูกพันในการใช้ระบบและสามารถยุติการใช้งานได้ทุกเมื่อ โดยการลบแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณอย่างถาวร ซึ่งจะเป็นการปิดใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ของคุณ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะได้รับการบอกเลิกโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณลบแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณโดยถาวร
10.4 เมื่อมีการบอกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือเมื่อเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หมดอายุด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะต้อง:
10.4.1ชำระเงินใด ๆ ที่คงค้างต่อ U Hub (ซึ่งจะถือว่าครบกำหนดโดยทันทีและต้องจ่ายเมื่อมีการบอกเลิกหรือหมดอายุ) โดยทันที (ภายในสามวันในทุกกรณี) รวมถึงยอดคงค้างใด ๆ จากบริการขนส่งที่คุณเรียกใช้ก่อนที่จะมีการบอกเลิกหรือหมดอายุ และ
10.4.2 ลบและถอนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณให้หมดโดยทันที
10.5 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีพันธะผูกพันหรือสิทธิเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หลังจากที่เงื่อนไขการใช้งานถูกบอกเลิก โดยกรณีนี้จะไม่กระทบต่อพันธะผูกพันหรือสิทธิใด ๆ ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีอยู่เดิม ณ เวลาที่มีการบอกเลิก เว้นแต่จะมีกำหนดไว้ในข้อที่ 2, 3, 8.15, 8.16, 9, 10, 11, 12 และ 13 ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และข้อกำหนดอื่นใดที่มีเจตนาหรือลักษณะอย่างชัดแจ้งว่าให้คงอยู่ต่อไปจะมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้สิ้นสุดลง 
11. ความเป็นส่วนตัว
11.1 คุณตกลงและให้ความยินยอมแก่ U Hub ในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ http://uhub.co.th/ ซึ่งจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ
12. ข้อพิพาท
12.1 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (รวมถึงข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้) (ซึ่งรวมถึงข้อกล่าวหาในการฝ่าฝืน หรือข้อโต้แย้งต่อความสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับใช้ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือข้อกำหนดใด ๆ)) จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
12.2 ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ จะได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยศาลไทย 
13. ทั่วไป
13.1 U Hub จะไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ใด ๆ อันเป็นผลมาจากสาเหตุที่เกินกว่า U Hub จะควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล
13.2 ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับให้ผู้ใดก็ตามทราบเกี่ยวกับธุรกิจ กิจการ ลูกค้า ผู้รับบริการ หรือซัพพลายเออร์ของ U Hub หรือบริษัทในเครือใด ๆ ของ U Hub
13.3 U Hub อาจจะแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัท U Hub จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณตกลงว่าคุณจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานอยู่เป็นประจำ และหากคุณใช้ระบบต่อไปจะหมายความว่าคุณยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ จะไม่มีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เว้นแต่จะทำเป็นหนังสือโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
13.4 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถใช้สิทธิของตนภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้บ่อยครั้งเท่าที่จำเป็น โดยสิทธิที่มีจะเป็นสิทธิแบบทบยอดและไม่ใช่สิทธิหรือการเยียวยาเฉพาะที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย และสามารถสละสิทธิได้เฉพาะเมื่อทำเป็นหนังสืออย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ความล่าช้าในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิดังกล่าว
13.5 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อตกลงและความเข้าใจเบ็ดเสร็จของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับสาระสำคัญของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และจะใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้าใด ๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับสาระสำคัญดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอละเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งปวงในข้อเท็จจริงด้วยเช่นกัน ในการเข้าทำเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ได้อาศัยข้อความ การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ การดำเนินการ คำสัญญา หรือการให้คำมั่นของบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายขอสละซึ่งการเรียกร้อง สิทธิ และการเยียวยาทั้งปวง โดยจะไม่มีการเพิกถอนและไม่มีเงื่อนไขกำกับสำหรับข้อกำหนดนี้ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้า ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่จะละเว้นความรับผิดชอบต่อการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่น ๆ ที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ 
13.6 คุณต้องไม่โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก UHUBT โดยการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และตราบเท่าที่คุณยังคงใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับต่อไป คุณตกลงยินยอมให้ U Hub โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือได้ทุกเมื่อ และหากกฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนดไว้ U Hub จะแจ้งให้คุณทราบถึงการโอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ นั้น
13.7 หากศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามกฎหมายที่มีบังคับใช้แล้วว่า ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ ส่วนที่เหลือของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการทดแทนด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และบังคับใช้ได้ และจะมีผลบังคับใช้ที่เทียบเท่ากับส่วนที่ถูกเปลี่ยนทดแทนในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้
13.8 บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ จะไม่มีสิทธิในการใช้หรือบังคับใช้เงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
13.9 U Hub อาจจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการประกาศแจ้งทั่วไปที่เผยแพร่บนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หรืออาจจะเป็นการแจ้งผ่านทางบริการหรือส่งข้อมูลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณกำหนดไว้ในบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งให้ U Hub ทราบทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมล uhub@ucorporation.co.th
14. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวิธีการตามที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมนี้รวมเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่อยู่ในความครอบครองของเรา หากท่านหรือกลุ่มบุคคลมีความสัมพันธ์หลายอย่างกับเรา (ตัวอย่างเช่น หากท่านใช้บริการของเราในกลุ่มธุรกิจของเราที่หลากหลายหรือหากท่านเป็นทั้งพาร์ทเนอร์คนขับและพาร์ทเนอร์ผู้ขนส่ง รวมถึง กรณีท่านเป็นผู้โดยสารของเราหรือผู้ใช้บริการกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ของเรา) เราจะเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมผ่านแหล่งต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ดังนี้
เงื่อนไขเฉพาะด้านสำหรับการใช้ UHUB-FOOD
คำจำกัดความเพิ่มเติม
คำจำกัดความและกฎระเบียบของการตีความที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานจะมีผลใช้กับเงื่อนไขเฉพาะด้าน นอกจากนี้:
รายการ F&B (รายการอาหารและเครื่องดื่ม) หมายถึงอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่ผู้ใช้สามารถซื้อได้จากผู้ประกอบการค้า UHUB-FOOD ผ่านทาง UHUB-FOOD
UHUB-FOOD หมายถึงหนึ่งในบริการที่มีในแอปพลิเคชันผู้ใช้ ซึ่งยินยอมให้ผู้ให้บริการขนส่งสั่งซื้อรายการ F&B จากเมนูของผู้ประกอบการค้า UHUB-FOOD ที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งผู้ให้บริการขนส่งจะจัดส่งให้ และ
ผู้ประกอบการค้า UHUB-FOOD คือร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านค้า คาเฟ่ บาร์ รถเข็น แผง หรือผู้ขายรายอื่น ๆ ที่ให้บริการรายการ F&B ที่ผู้ใช้สั่งได้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ สินค้า หมายถึงสินค้าหรือสิ่งของอื่น ๆ ที่ส่งหรือจะส่งโดยผู้ใช้ไปให้ผู้รับบุคคลที่สามโดยการใช้ UHUB-DELIVERY และ
UHUB-DELIVERY หมายถึงการบริการขนส่งโดยผู้ให้บริการขนส่ง เพื่อขนส่งสินค้าในยานพาหนะจากจุดรับสินค้าที่ผู้ใช้กำหนด ไปให้ผู้รับบุคคลที่สามที่ปลายทางที่ผู้ใช้กำหนด
1. คำศัพท์เพิ่มเติมสำหรับ UHUB-DELIVERY
1.1 U Hub ไม่รับประกันว่า UHUB-DELIVERY จะพร้อมใช้งานในเขตพื้นที่ของคุณ
1.2 คุณต้องกรอกข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าที่จะจัดส่ง (เช่น ชื่อ น้ำหนัก ประเภทของสินค้า และรายละเอียดอื่น ๆ) ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้
1.3 U Hub จะไม่จัดเตรียมกล่อง ลัง หรือบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ UHUB-DELIVERY คุณมีหน้าที่ต้องบรรจุสินค้าเพื่อการจัดส่งตามลักษณะของสินค้าเหล่านั้น เราแนะนำให้ใช้บรรจุภัณฑ์พิเศษสำหรับสินค้าที่แตกง่ายหรือไม่ทนทาน เช่น ขนมเค้ก ไอศกรีม อาหาร ผลไม้ และดอกไม้สด U Hub จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
1.4 คุณรับรองและรับประกันว่า คุณเป็นหรือจะเป็นเจ้าของตามกฎหมายหรือมีสิทธิ์ดูแลจัดการสินค้าที่จะจัดส่งผ่าน UHUB-DELIVERY และสินค้าดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่กล่าวไว้ในเงื่อนไขการใช้งานและเงื่อนไขเฉพาะด้านเหล่านี้
1.5 เว้นแต่เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดแจ้งเป็นอื่น U Hub ไม่ให้การรับประกันภัยต่อสินค้า และคุณต้องรับผิดชอบจัดทำประกันภัยเอง หาก U Hub มีบริการประกันภัยแบบช่วยเหลือตนเองเสนอให้ในเขตพื้นที่ของคุณ จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมบังคับใช้ และสิทธิของคุณในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน รวมถึงเงื่อนไขเฉพาะด้านเหล่านี้สำหรับ UHUB-DELIVERY ประเภทของสินค้าที่ไม่รวมอยู่ความคุ้มครองของประกันภัยจะได้แก่: สินค้าต้องห้าม
ก. เงิน (เงินสด เหรียญ เงินตราต่างประเทศ และตราสารที่เจรจาต่อรองได้สำหรับผู้ถืออื่น ๆ)
ข. ยาเสพติด กัญชา มอร์ฟีน และผลิตภัณฑ์สารเสพติดอื่น ๆ
ค. สื่อลามกอนาจารในทุกรูปแบบ
ง. สัตว์และพืชที่มีชีวิต 
จ. อาหาร เครื่องดื่ม หรือส่วนผสมของอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องใช้ตู้เก็บความเย็นหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
ช. สิ่งของที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น ทุเรียน
ซ. วัตถุระเบิดและสารและสินค้าไวไฟอื่น ๆ ปืน อาวุธ และชิ้นส่วนอะไหล่ของสินค้าดังที่กล่าวมา
ฌ. สารอันตรายหรือเป็นพิษ
ญ. อุปกรณ์การพนันหรือตั๋วล็อตเตอรี่
ฎ. สินค้าควบคุมใด ๆ หรือสินค้าต้องห้ามสำหรับการส่งออก นำเข้า หรือแจกจ่ายภายใต้กฎหมาย ที่มีบังคับใช้ สินค้าพิเศษ
ก. งานศิลป์ รวมถึงงานที่ทำหรือสร้างขึ้นด้วยทักษะ สัมผัส ความสามารถที่สร้างสรรค์เพื่อการจำหน่าย จัดแสดง หรือเก็บสะสม รวมถึงสินค้า (และส่วนประกอบ) เช่น ภาพวาด รูปภาพ แจกัน พรมผนัง
ข. ภาพยนตร์ ภาพถ่าย รวมถึงภาพขาวดำ ภาพสี และภาพสไลด์
ค. โภคภัณฑ์ที่โดยลักษณะแล้วจะไวต่อการเกิดความเสียหาย หรือมีมูลค่าทางตลาดที่ผันแปรได้สูง หรือยืนยันได้ยาก
ง. วัตถุโบราณหรือโภคภัณฑ์ที่แสดงถึงรูปแบบของห้วงยุคสมัยที่ผ่านมาซึ่งประวัติความเป็นมา อายุ หรือความหายากนั้นมีผลต่อมูลค่าของสินค้า รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหาร เครื่องแก้ว และสิ่งสะสม เช่น เหรียญและแสตมป์
จ. เครื่องแก้วในรูปแบบของอัญมณี ซึ่งรวมถึงอัญมณีประดับชุด นาฬิกา และชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ หินอัญมณีหรือเพชรอุตสาหกรรม (มีค่าหรือกึ่งมีค่า) และอัญมณีที่ทำมาจากโลหะมีค่า
ช. ขนสัตว์ รวมถึงเสื้อผ้าหรือวัตถุอื่น ๆ ที่ทำมาจากขนสัตว์
ซ. โลหะมีค่า รวมถึงทองคำหรือเงินในแบบแท่งหรือผง ตะกอน หรือแพลตินัม (ยกเว้นที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์)
ฌ. บัตรโทรศัพท์แบบเติมเงิน
ญ. แสตมป์สำหรับสุรา อากรแสตมป์
เอกสารที่มีมูลค่า
ก. หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ข. หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน
ค. หนังสือรับรองจากธนาคาร เงินฝาก หลักทรัพย์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่หุ้น พันธบัตร หรือเอกสารหรือสินค้าอื่น ๆ ที่ U Hub พิจารณาแล้วว่าเป็นเอกสารที่มีมูลค่าตามดุลยพินิจของบริษัท)
1.6 หากคุณประสงค์จะส่งสินค้าไปให้บุคคลเฉพาะราย คุณต้องระบุผู้รับที่ต้องการบนสินค้า ไม่อย่างนั้นแล้ว คุณตกลงว่าผู้ให้บริการขนส่งอาจจะฝากสินค้าไว้กับบุคลลใดก็ตามที่ปรากฏตัวอยู่ ณ ตำแหน่งปลายทางที่คุณกำหนดไว้ หรือจะดูแลจัดการสินค้าตามที่กฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนดหากผู้รับที่คุณต้องการไม่อยู่ในสถานที่ดังกล่าวเมื่อมีการจัดการ
1.7 คุณตกลงว่าผู้ให้บริการขนส่งจะส่งสินค้าคืนกลับไปที่จุดรับสินค้าที่คุณกำหนด หากผู้รับที่คุณต้องการปฏิเสธการรับสินค้า หรือหากไม่มีคนอยู่รับสินค้า ณ ตำแหน่งปลายทางที่คุณกำหนดไว้ ในกรณีเช่นนี้ คุณจะยังต้องชำระค่าธรรมเนียมผู้ใช้สำหรับบริการขนส่งตามเงื่อนไขการใช้งาน และอาจจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิก หากคุณต้องการส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง คุณต้องยื่นคำสั่งขอใช้บริการ UHUB-DELIVERY ผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
1.8 คุณต้องไม่ใช้บริการ UHUB-DELIVERY เพื่อ:
ก. ขนส่ง รับ และ/หรือซื้อสิ่งของที่กฎหมายที่มีบังคับใช้ต้องห้าม สิ่งของที่ต้องมีใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อทำการขนส่ง สิ่งของที่มาจากการโจรกรรมหรือยักยอกทรัพย์ หรือสิ่งของที่เป็นอันตราย (ซึ่งรวมถึงสิ่งของที่มีวัสดุอันตรายหรือมีพิษ ยาเสพติด หรือสารผิดกฎหมาย)
ข. ขนส่ง รับ และ/หรือซื้อสินค้าใดก็ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.5 ของเงื่อนไขเฉพาะด้านเหล่านี้
ค. ขนส่ง รับ และ/หรือซื้อสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่นใด
ง. ขนส่งสิ่งของจากหรือไปที่เรือนจำ
จ. ขนส่งสิ่งของที่ไม่สามารถบรรจุเข้าในยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย หรืออาจจะสร้างความเสียหายต่อยานพาหนะ หรือก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ปลอดภัย (และการขนส่งสิ่งของที่มีขนาดใหญ่เกิน 70 ซม. (ความยาว) 50 ซม. (ความกว้าง) 50 ซม. (ความสูง) หรือสิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก. ในทุกกรณี) หรือ
ช. ขนส่ง รับ และ/หรือซื้อสิ่งของที่มีคุณค่า รวมถึงเอกสารที่มีมูลค่า (เช่น หนังสือรับรองที่ดิน ใบอนุญาต หรือข้อตกลงสำคัญ) หรือสิ่งของที่หากไม่มีการจัดส่ง จัดส่งล่าช้า หรือเกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่ง อาจจะทำให้คุณ ผู้รับ หรือบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย บาดเจ็บ หรือมีความรับผิดอื่น ๆ (เช่น ผลิตภัณฑ์การแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ หรืออวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย)
1.9 หากสินค้ามีการบรรจุหีบห่อ ผู้ให้บริการขนส่งอาจจะให้คุณเปิดและแสดงสิ่งที่อยู่ภายในเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งของจัดส่งสอดคล้องกับข้อมูลที่คุณแจ้ง และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับการร้องขอดังกล่าว
1.10 เมื่อคุณเรียกใช้บริการ UHUB-DELIVERY ระยะเวลาที่คาดประมาณสำหรับผู้ให้บริการขนส่งในการ: (ก) รับสินค้าจากจุดรับที่กำหนด และ (ข) ส่งสินค้าไปยังปลายทางที่กำหนด จะแสดงอยู่บนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้
1.11 หากคุณมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ UHUB-DELIVERY รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ในสินค้าระหว่างการให้บริการขนส่ง กรุณายื่นเรื่องร้องเรียนผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ สำหรับสินค้าที่เสียหาย คุณต้องเก็บสินค้าที่เสียหายไว้ หรือหากสินค้าเป็นสิ่งของที่เน่าเสียง่าย ถ่ายภาพและเก็บหลักฐานที่สมเหตุสมผลอื่น ๆ ของสินค้าที่เสียหาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของผู้ขับ U Hub
เกี่ยวกับข้อตกลงนี้
กรุณาอ่านข้อตกลงนี้ให้ละเอียด หนังสือฉบับนี้คือข้อตกลงแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อคุณลงทะเบียนหรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ จะหมายความว่าคุณยืนยันว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ ยอมรับ และตกลงในข้อตกลงฉบับนี้ และยินยอมเข้าผูกพันตามข้อตกลง หากคุณไม่ยินยอมที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ข้อตกลงฉบับนี้จะก่อให้เกิดข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณ ผู้ขับหรือผู้ปฏิบัติการยานพาหนะรายบุคคล (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) และนิติบุคคล U Hub ที่มีตามที่กำหนดไว้ใน http://uhub.co.th/ (“U Hub”) หากมีความเกี่ยวข้อง การใช้บริการโดยคุณในฐานะผู้ใช้ จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้ของ U Hub และข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้ U MONEY ที่มีตามที่กำหนดไว้ใน http:// uhub.co.th/ เกี่ยวกับ U Hub U Hub คือบริษัทให้บริการด้านเทคโนโลยี บริษัทจะให้บริการระบบเพื่อเชื่อมต่อผู้ขับหรือผู้ปฏิบัติการยานพาหนะกับผู้ใช้ U Hub ไม่ได้ให้บริการขนส่ง หรือทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งหรือผู้ให้บริการขนส่ง ผู้รับจ้างส่ง ผู้ให้บริการทางไปรษณีย์ ผู้ให้บริการจัดส่ง ซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม แท็กซี่หรือผู้ให้บริการว่าจ้างส่วนตัว และไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวใด ๆ คุณคือผู้ให้บริการขนส่งทั้งหมดโดยตรงแก่ผู้ใช้ และคุณต้องกระทำหน้าที่ในฐานะผู้รับจ้างอิสระบุคคลที่สามที่ดำเนินธุรกิจจากบัญชีของคุณเอง ไม่ใช่ภายใต้การจ้างงานของกลุ่มบริษัท U Hub ใด ๆ 
3. คำจำกัดความและการตีความ
3.1 ในข้อตกลงฉบับนี้ เราจะใช้ความหมายดังต่อไปนี้สำหรับคำศัพท์ดังต่อไปนี้: บัญชี หมายถึงบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งคุณได้รับมาเพื่อเข้าถึงบริการ บริษัทในเครือตามความสัมพันธ์ที่มีต่อคู่สัญญาจะหมายถึง นิติบุคคลใด ๆ ก็ตามที่ควบคุม อยู่ภายใต้การควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปกับคู่สัญญาดังกล่าว โดยที่การควบคุมจะหมายถึงการเป็นเจ้าของเงินทุนที่เจ้าของมีสิทธิลงคะแนนเสียงในนิติบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มากกว่าร้อยละ 50 หรือมีสิทธิความเป็นเจ้าของที่คล้ายกันในคู่สัญญาดังกล่าว หรือมีอำนาจทางกฎหมายในการกำกับหรือกำหนดทิศทางการจัดการทั่วไปและนโยบายของคู่สัญญาดังกล่าว ไม่ว่าจะผ่านสิทธิลงคะแนนเสียงในฐานะเจ้าของทุน โดยสัญญา หรืออื่น ๆ และการควบคุมและการที่อยู่ภายใต้การควบคุมจะได้รับการวิเคราะห์ตีความตามเช่นที่กล่าวมา ข้อตกลง หมายถึงข้อตกลงการให้บริการของผู้ขับสำหรับ U Hub เงื่อนไขในท้องถิ่นทั้งหมดที่มี และเงื่อนไขเฉพาะด้านทั้งหมดที่มี กฎหมายที่มีบังคับใช้ หมายถึงกฎหมายทั้งหมด กฏข้อบังคับที่ออกด้วยอำนาจตามกฏหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับ นโยบายข้อบังคับ กฤษฎีกา ระเบียบการ ประมวลหลักอุตสาหกรรม ประมวลหลักการจราจรทางบก ใบอนุญาตตามกฎหมาย หนังสืออนุญาตตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของศาล ศาลยุติธรรม รัฐบาล หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย ตุลาการ การปกครอง หรือการกำกับควบคุม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะ ๆ ในระหว่างเงื่อนเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ BOONLERT หมายถึงแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ U Hub และ/หรือกลุ่มบริษัท U Hub จัดหาให้ผู้ขับและผู้ปฏิบัติการยานพาหนะเพื่อใช้เชื่อมต่อกับผู้ใช้ กระเป๋าสตางค์ผู้ขับ หมายถึงคุณลักษณะกระเป๋าสตางค์ภายในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ ซึ่งได้จัดหาและปฏิบัติการโดยกลุ่มบริษัท U Hub (“U MONEY”) ยอดเงินคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับ หมายถึง เงินที่จะถูกเครดิตไปยังกระเป๋าสตางค์ของผู้ขับ รายการ F&B (รายการอาหารและเครื่องดื่ม) หมายถึงอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่ผู้ใช้สามารถซื้อได้จากผู้ประกอบการค้าผ่านทาง UHUB-FOOD UHUB Vouchers หมายถึง voucher ที่ผู้ใช้อาจจะมีสิทธิ์ใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ UHUB-FOOD หมายถึง การบริการขนส่งโดยผู้ให้บริการขนส่งซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สั่งรายการ F&B จากเมนูของผู้ประกอบการค้า UHUB-FOOD ที่อยู่ในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งจะถูกส่งโดยผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ประกอบการค้า UHUB-FOOD หมายถึง ร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านค้า คาเฟ่ บาร์ รถเข็น แผง หรือ ผู้ประกอบการค้าอื่นซึ่งจะจัดหา รายการ F&B (รายการอาหารและเครื่องดื่ม) ที่ได้ถูกสั่งโดยผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ กลุ่มบริษัท หมายถึงบุคคลและบริษัทในเครือ (และจะถือเป็นกลุ่มบริษัทตามคำจำกัดความนี้)  เงื่อนไขในท้องถิ่น หมายถึงเงื่อนไขเสริมหรือทางเลือกสำหรับบางประเทศ เมือง เทศบาล พื้นที่ในเขตเมืองหลวง หรือภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีผลใช้กับคุณ ตามที่แจ้งไว้หรือมีการอัปเดตโดย U Hub เป็นครั้งคราวและตามที่กำหนดไว้ใน http://uhub.co.th/ อุปกรณ์มือถือ คือสมาร์ทโฟน แอปพลิเคชัน หรือุปกรณ์มือถืออื่น ๆ ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม ซึ่งคุณจะใช้เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ นโยบาย หมายถึงแนวทางปฏิบัติของชุมชน นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือคำสั่งอื่นใดที่มีสำหรับ U Hub เป็นระยะ ๆ ในแต่ละกรณีตามที่มีการอัปเดตเป็นระยะ ๆ รวมถึงที่ระบุอยู่ใน http://uhub.co.th/ บริการ หมายถึงบริการที่ U Hub และ/หรือกลุ่มบริษัท มอบให้เพื่อเชื่อมต่อผู้ขับหรือผู้ปฏิบัติการยานพาหนะรายบุคคลกับผู้ใช้ รวมถึงผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ และซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการชำระเงิน และระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน บริการที่ U Hub มอบให้นั้น จะไม่รวมถึงตัวบริการขนส่ง เนื่องจากบริการเหล่านี้คุณต้องเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้โดยตรง ค่าธรรมเนียมบริการ มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.8 เงื่อนไขเฉพาะด้าน หมายถึงเงื่อนไขเสริมหรือเงื่อนไขทางเลือกที่อาจจะมีผลใช้กับบริการและ/หรือบริการขนส่งบางส่วนอย่างเฉพาะเจาะจง ตามที่อาจจะมีการแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะ ๆ เขตพื้นที่ หมายถึงเขตพื้นที่ที่คุณลงทะเบียนเพื่อใช้บริหาร ตามที่ระบุไว้ในบริการของคุณ บริการขนส่ง หมายถึงการให้บริการขนส่ง รวมถึงการขนส่งสินค้าและ/หรือผู้โดยสาร และ บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ แต่ไม่จำกัดเพียง การซื้อ และการไปรับรายการ F&B ในนามของผู้ใช้ หรือการเติมเงิน กระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้ ในนามของผู้ใช้ ที่คุณมอบให้แก่ผู้ใช้ ผู้ใช้ หมายถึงผู้ใช้ปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หมายถึงแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ U Hub และ/หรือกลุ่มบริษัท U Hub จัดหาให้ผู้ใช้เพื่อใช้เชื่อมต่อกับผู้ขับหรือผู้ปฏิบัติการยานพาหนะ  ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.3 ข้อมูลผู้ใช้ หมายถึงข้อมูลติดต่อเกี่ยวกับผู้ใช้ที่แจ้งให้คุณทราบโดยหรือในนามของ U Hub หรือกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจจะรวมถึงชื่อ ตำแหน่งนัดรับ ข้อมูลติดต่อ และรูปภาพของผู้ใช้  กระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้ หมายถึง คุณลักษณะกระเป๋าสตางค์ภายในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งได้จัดหาและปฏิบัติการโดย U MONEY เงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้ หมายถึง เงื่อนไขการใช้งานที่ใช้กับการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ของผู้ใช้ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ และ  ยานพาหนะ หมายถึงยานพาหนะที่คุณใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการขนส่ง
3.2 ในข้อตกลงฉบับนี้ (ยกเว้นในกรณีที่บริบทกำหนดให้เป็นอื่น): (ก) การอ้างอิงถึง “หนังสือที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษร” จะไม่รวมถึงอีเมล เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น และ (ข) วลีใด ๆ ที่ใช้คำว่า “รวมถึง” “รวมทั้ง” “โดยเฉพาะ” “ตัวอย่างเช่น” หรือคำพูดใด ๆ ที่คล้ายกัน จะถือว่าเป็นการอธิบายประกอบ และจะไม่เป็นการจำกัดความนัยของคำพูดดังกล่าว ข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการร่างในภาษาอังกฤษ หากข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในทุกกรณี ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ ให้ถือใช้ข้อกำหนดในท้องถิ่นแทนที่เงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้
4. หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ
พันธะหน้าที่ของคุณที่มีต่อ U Hub
4.1 คุณรับรอง รับประกัน และให้คำมั่นตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ว่า:
4.1.1 คุณมีสิทธิและอำนาจเต็มที่ในการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะผูกพันที่คุณมีภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้
4.1.2 คุณสามารถปฏิบัติพาหนะยานยนต์ (ซึ่งรวมถึงตัวยานพาหนะเอง) และมีใบอนุญาตขับขี่ รวมถึงใบอนุญาต การอนุมัติ อำนาจ และความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมด ในการให้บริการขนส่งในเขตพื้นที่ตามที่กฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนดไว้
4.1.3 คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิและอำนาจตามกฎหมายในการปฏิบัติการยานพาหนะ และยานพาหนะดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยและการซ่อมบำรุงของอุตสาหกรรมสำหรับยานพาหนะประเภทที่ใช้งาน ตัวยานพาหนะอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และอยู่ในสภาพที่สะอาดและสะดวกสบาย เหมาะสมกับการให้บริการขนส่งตามที่เกี่ยวข้อง
4.1.4 คุณอายุอย่างน้อย 18 ปี (หรือหากอายุตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการให้บริการขนส่งได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ในเขตพื้นที่นั้นสูงกว่า 18 ปี คุณต้องมีอายุตามเกณฑ์ขั้นต่ำของกฎหมายดังกล่าว)
4.1.5 คุณมีและจะดูแลรักษาให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังไม่หมดอายุและครอบคลุมความรับผิด สำหรับการปฏิบัติการยานพาหนะ และ/หรือประกันภัยธุรกิจ เพื่อคุ้มครองการสูญเสียที่คาดหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่ง ซึ่งในแต่ละกรณีนั้นจะต้องครอบคลุมความเสียที่เกิดขึ้นต่อคุณ ผู้โดยสารของคุณ สินค้าใด ๆ หรือสิ่งของอื่น ๆ ยานพาหนะของคุณ และบุคคลที่สามใด ๆ โดยระดับความคุ้มครองจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำภายใต้กฎหมายและนโยบายที่มีบังคับใช้ U Hub ไม่ได้เป็นผู้ควบคุม หรือให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับ การจัดการเรื่องการประกันภัยของคุณ และไม่ได้มีพันธะผูกพันในการจัดการเรื่องประกันภัยให้ในนามของคุณ
4.1.6 คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่มีบังคับใช้ทั้งหมดอยู่ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้ U Hub ทราบ หากคุณละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายใด ๆ
4.1.7 คุณจะใช้บริการเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ตามเจตนาของการใช้งานเท่านั้น 
4.1.8 คุณไม่มีประวัติอาชญากรรมในเขตพื้นที่หรือเขตอำนาจทางกฎหมายอื่นใด
4.1.9 คุณต้องมอบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ให้แก่ U Hub โดยทันที่ U Hub ร้องขอ รวมถึงหลักฐานพิสูจน์ตัวตน หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของหรือสิทธิในการใช้ยานพาหนะ คุณรับทราบว่าคุณอาจจะต้องถูกตรวจสอบประวัติปูมหลัง ประวัติอาชญากรรม และประวัติการขับขี่เป็นระยะ ๆ และคุณจะต้องให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบเหล่านี้ตามที่ U Hub กำหนด 
4.1.10 คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารและข้อมูลใด ๆ ที่คุณมอบให้ U Hub (หรือผู้อื่นมอบให้ในนามของคุณ) จะต้องเป็นเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ชวนให้เข้าใจผิดอยู่เสมอ
4.1.11 คุณจะใช้จุดติดต่ออินเทอร์เน็ตและบัญชีข้อมูลเฉพาะที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้
4.1.12 คุณต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อฉล การกระทำที่ทำให้เข้าใจผิด หลอกลวง ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวกับอาชญากรรมใด ๆ และ
4.1.13 คุณต้องไม่สร้างความเสียหายหรือหลบเลี่ยงการปฏิบัติการของระบบหรือเครือข่ายที่เหมาะสมใด ๆ ที่เป็นฐานตั้งของบริการ 
4.2 คุณคือผู้ให้บริการขนส่งและจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการให้บริการขนส่งที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม โดยใช้ความระมัดระวังและทักษะที่สมเหตุสมผลทั้งปวง คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือ และสิ่งของอื่น ๆ ที่จำเป็นทั้งหมด สำหรับการให้บริการขนส่งที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม คุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคุณและความปลอดภัยของผู้ใช้ในการให้บริการขนส่ง และคุณจะต้องใช้ความระมัดระวังที่จำเป็นทั้งปวง
การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้ใช้
4.3 การให้บริการขนส่งให้ผู้ใช้โดยคุณ จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างคุณและผู้ใช้ ซึ่งไม่มี U Hub เป็นคู่สัญญาร่วมด้วย U Hub จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำการใด ๆ ของผู้ใช้ที่มีความสัมพันธ์กับคุณ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับพันธะผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจากการที่คุณให้บริการขนส่ง 
4.4 แม้ว่าคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับบริการขนส่ง แต่ U Hub จะมีสิทธิในการติดต่อเจรจากับข้อร้องเรียนใด ๆ ที่ผู้ใช้มี ผ่านกระบวนการจัดการดูแลเรื่องร้องเรียนของ U Hub หรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับผู้ใช้รายใดก็ตาม คุณยินยอมที่จะให้ความร่วมมือในกระบวนการดังกล่าว และเพื่อยื่นร้องเรียนใด ๆ ที่คุณอาจมีผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ U Hub ขอสงวนสิทธิตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการส่งต่อเรื่องร้องเรียนดังกล่าวใด ๆ ให้แก่คุณโดยตรง และอาจจะเลือกช่วยเหลือให้การพูดคุยกับผู้ใช้สะดวกมากขึ้น คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ และนโยบายต่าง ๆ ในการดูแลจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้ดังกล่าว กระบวนการจัดการดูแลเรื่องร้องเรียนของ U Hub จะไม่กีดกันสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ไม่อาจถูกละเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้
การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลที่สาม
4.5 คุณอาจจะมีโอกาสได้เข้าทำการตกลงกับบุคคลที่สามผ่านทางบริการ การตกลงดังกล่าวใด ๆ จะเป็นการดำเนินการระหว่างคุณและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และ U Hub จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตกลงดังกล่าว U Hub ไม่มีการรับรองผู้ให้บริการบุคคลที่สาม แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่จัดหาไว้ให้ผ่านทางบริการ และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม U Hub ผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทในเครือใด ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือวัสดุใด ๆ เกี่ยวกับหรือที่ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ดังกล่าว 
5. บัญชีของคุณ
5.1 เพื่อเข้าถึงบริการในฐานะผู้ขับหรือผู้ปฏิบัติการยานพาหนะรายบุคคล คุณต้องลงทะเบียนและเก็บรักษาบัญชีไว้ในฐานะผู้ใช้ของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ
5.2 คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ คุณ:
5.2.1 ต้องมีแค่บัญชีเดียว
5.2.2 ต้องเก็บรักษาข้อมูลบัญชีของคุณ (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดล็อกอินของคุณ) ไว้เป็นความลับและดูแลให้ปลอดภัย
5.2.3 ต้องไม่มอบสิทธิให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณได้ รวมถึงการถ่ายโอนบัญชีหรือข้อมูลจากบัญชีของคุณไปให้บุคคลอื่นใด และ
5.2.4 ต้องแจ้งให้ U Hub ทราบโดยทันที หากคุณสงสัยว่าจะมีการเข้าถึงหรือใช้งานบัญชีของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
5.3 ในการลงทะเบียนและการรักษาบัญชีสำหรับแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ คุณยอมรับและตกลงว่า และจะอนุญาตให้ U MONEY
5.3.1 จัดหาและปฏิบัติการกระเป๋าสตางค์ของผู้ขับ ให้เป็นไปตามและ ข้อตกลงฉบับนี้
5.3.2 รับ เก็บ และคงยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ของผู้ขับในนามของคุณ
5.3.3 เครดิต หรือเดบิตกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณที่เกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ (รวมถึงที่เกี่ยวเนื่องกับการคืนเงิน การปฏิเสธการชำระเงิน หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมนั้น) ที่ถูกดำเนินการโดยแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การชำระเงินที่ไม่ใช้เงินสด หรือการโอนเงินโดยผู้ใช้ไปยังคุณ และค่าบริการอื่นใดที่ U Hub และ/หรือกลุ่มบริษัท U Hub ในการจัดหาบริการ (รวมถึงค่าธรรมเนียมบริการ)
5.4 U Hub และ/หรือ กลุ่มบริษัท U Hub ขอสงวนสิทธิในการปิดกั้นหรือปฏิเสธการเข้าถึงบัญชีของคุณ และ/หรือปิดกั้นคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มีบนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ ไม่ว่าในเวลาใด ทั้งมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โดยไม่ส่งผลต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ที่มี
5.4.1 หาก U Hub พิจารณาตามดุลยพินิจแล้วว่าคุณได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้หรือนโยบาย
5.4.2 ในระหว่างการสืบสวน
5.4.3 หากคุณติดค้างยอดเงินใด ๆ กับ U Hub หรือกลุ่มบริษัท 
5.4.4 หากยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ U Hub ไว้เป็นระยะๆ 
5.4.5 หากข้อตกลงฉบับนี้ถูกบอกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม
5.4.6 หาก U Hub และ/หรือ กลุ่มบริษัท U Hub สงสัยหรือเห็นว่าน่าสงสัยเมื่อพิจารณาตามดุลยพินิจแล้วว่าบัญชีของคุณถูกใช้ในการหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นมีการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมใด ๆ และ/หรือ
5.4.7 ในเวลาอื่นใดตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของ U Hub หากเกิดกรณีดังกล่าวข้างต้น ยอดเงินคงค้างในกระเป๋าสตางค์ของผู้ขับจะถูกถอนออก และ/หรือริบ (ในกรณีที่มีการระงับบัญชีของคุณอย่างถาวร) และคุณจะต้องไม่เรียกร้องให้ U Hub รับผิดชอบในการถอนยอดเงินดังกล่าว
6. การใช้บริการโดยคุณ
6.1 ภายใต้ข้อกำหนดที่คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ U Hub และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท ขอมอบใบอนุญาตให้แก่คุณ โดยจะเป็นใบอนุญาตที่เพิกถอนได้ มีข้อกำหนดจำกัด ไม่ใช่สิทธิ์ขาด โอนย้ายเปลี่ยนมือไม่ได้ และปราศจากค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้และในเขตพื้น สำหรับการเข้าถึงและใช้บริการ รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ และข้อมูลและวัสดุใด ๆ ที่จัดหาไว้ให้ผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ เฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น ตามวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อคุณเข้ากับผู้ใช้เพื่อการให้บริการขนส่ง
6.2 U Hub และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท ขอสงวนสิทธิทั้งปวงที่ไม่ได้มอบให้ไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ไม่มีเนื้อหาใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะเป็นการถ่ายโอนความเป็นเจ้าของที่มีในหรือต่อบริการ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้แก่คุณ 
6.3 ในการใช้บริการ คุณจะต้องไม่: 
6.3.1 ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตช่วง จำหน่าย จำหน่ายต่อ ถ่ายโอน โอนมอบสิทธิ เผยแพร่ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้บริการพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามใด ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม 
6.3.2 ปรับเปลี่ยนหรือสร้างงานลอกเลียนจากบริการ หรือทำการวิศวกรรมย้อนกลับหรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่สำคัญใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
6.3.3 ใช้บริการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อการแข่งขัน สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกที่คล้ายกันกับของบริการ คัดลอกแนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกใด ๆ ของบริการ หรือเปิดตัวโปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ที่อาจจะส่งคำร้องไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายครั้งต่อวินาที หรือทำให้เกิดภาระงานหรือขีดขวางการปฏิบัติการและ/หรือการปฏิบัติงานของบริการ หรือพยายามเข้าถึงบริการหรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต
6.3.4 ใช้แอปพลิเคชันหรือกระบวนการใด ๆ เพื่อเรียกดู ทำดัชนี “ทำเหมืองข้อมูล” หรือผลิตซ้ำหรือหลบเลี่ยงโครงสร้างการนำทาง การนำเสนอ หรือเนื้อหาของบริการ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
6.3.5 โพสต์ เผยแพร่ หรือผลิตซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิในกรรมสิทธิ์ดังกล่าว หรือลบการประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่อยู่ในบริการ
6.3.6 ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง 6.3.7 ส่งสแปมหรือข้อความที่ไม่ได้เรียกร้องอื่น ๆ 
6.3.8 ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาที่ล่วงละเมิด ลามก ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
6.3.9 ส่งเนื้อหาที่มีซอฟต์แวร์ ไวรัส หนอนไวรัส ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวแทน หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ 
6.3.10 แทรกแซงหรือรบกวนความครบถ้วนสมบูรณ์หรือการปฏิบัติงานของบริการหรือข้อมูลที่อยู่ในบริการ 
6.3.11 ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จว่าคุณอยู่ในสังกัดของบุคคหรือนิติบุคคล
6.3.12 จงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของคุณ สร้าง หรือ รับคำสั่งซื้อสำหรับการบริการขนส่ง นอกเหนือจากผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หรือการสั่งผ่านแอปพลิเคชันปลอม 
6.3.13 ก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก การข่มขู่ การบาดเจ็บต่อบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่ว่าจะต่อ U Hub (และเจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก ลูกจ้าง และตัวแทน) ผู้ใช้ หรือ บุคคลอื่นใด หรือ
6.3.14 ทำให้ชื่อเสียงของ U Hub หรือกลุ่มบริษัทใด ๆ เสียหาย ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม
7. อุปกรณ์มือถือของคุณ 
7.1 สิทธิของคุณในการเข้าถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับจะเป็นการใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง (รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับเวอร์ชันล่าสุด) สำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณ U Hub จะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่มีอุปกรณ์มือถือที่เข้ากันได้ หรือหากคุณไม่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด (รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับเวอร์ชันล่าสุด) สำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณ 
7.2 คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการจัดหาและใช้อุปกรณ์มือถือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การซื้ออุปกรณ์มือถือดังกล่าว
7.3 คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการมีอินเทอร์เน็ตและแผนมือถือที่เหมาะสม และสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมของคุณ เช่น ค่าโทรศัพท์ SMS และข้อมูลอินเทอร์เน็ต คุณรับทราบว่าการที่คุณใช้บริการ อาจจะทำให้เกิดการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานดังกล่าวและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกัน
7.4 หากอุปกรณ์มือถือสูญหาย ถูกขโมย เสีย และ/หรือไม่อยู่ในความครอบครองของคุณอีกต่อไป และเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ข้อมูลบัญชีของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้อื่นเห็น หรือมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายและ/หรือการเยียวยาของ U Hub คุณต้องแจ้งให้ U Hub ทราบโดยทันทีและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีที่ U Hub แจ้ง 
7.5 คุณสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ทางอุปกรณ์มือถือซึ่งใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับ U Hub ในระหว่างการลงทะเบียนบัญชี คุณต้องไม่ให้ยืม ปล่อยเช่า หรือถ่ายโอนอุปกรณ์มือถือไปให้บุคคลอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงบัญชีของคุณ หากยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก U Hub ล่วงหน้า 
8. ความสัมพันธ์ของคุณกับ U Hub
8.1 ความสัมพันธ์ของคุณกับ U Hub อยู่ในลักษณะของการเป็นผู้รับจ้างอิสระ คุณยินยอมอย่างชัดแจ้งว่า: (ก) ข้อตกลงฉบับนี้ไม่ใช่ข้อตกลงการจ้างงาน และไม่ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ด้านการจ้างงาน (รวมถึงจากมุมมองของกฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี หรือกฎหมายประกันสังคม) ระหว่าง U Hub และคุณ และไม่ส่งผลให้คุณได้รับการว่าจ้างจาก U Hub ในฐานะผู้ทำงานหรือถือว่าเป็นผู้ทำงาน และ (ข) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน หรือตัวแทน ระหว่าง U Hub และคุณ คุณไม่มีอำนาจในการผูกพัน U Hub และคุณจะไม่ยึดถือว่าตนเองเป็นพนักงาน ตัวแทน ผู้ทำงาน หรือผู้แทนของ U Hub 
8.2 คุณรับทราบว่า U Hub ไม่ได้และจะไม่แสวงหาช่องทางในการใช้สิทธิทั่วไปใด ๆ ในการควบคุมคุณและกิจกรรมของคุณ คุณมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการยอมรับปฏิเสธ หรือยกเลิกคำร้องขอใด ๆ สำหรับบริการขนส่งผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ และในการพิจารณาว่าคุณต้องการจะใช้บริการเป็นเวลาเท่าใด หากคุณไม่ประสงค์จะใช้บริการอีกต่อไป คุณสามารถเลือกยุติการดำเนินการได้ทุกเมื่อ คุณมีอำนาจโดยสมบูรณ์ว่าจะใช้บริการหรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังมีอิสระตามอำนาจที่สมบูรณ์ของคุณ ในการเข้าร่วมในอาชีพหรือธุรกิจใด ๆ ที่คุณเลือก
8.3 โดยไม่ว่าข้อ 8.1 และ 8.2 มีกำหนดไว้อย่างไรก็ตาม หากเราพบว่าคุณเป็นพนักงาน ตัวแทน ผู้ทำงาน หรือผู้แทนของ U Hub หรือกลุ่มบริษัทใด ๆ ในเครือ U Hub ตามกำหนดบังคับของกฎหมายที่มีบังคับใช้ จะหมายความว่า คุณยินยอมให้การจ่ายเงินใด ๆ แก่คุณจะถือว่ารวมถึง: (ก) เงินสมทบกองทุนสำรองหลังเกษียณ (ข) เงินสมทบและเบี้ยประกันสังคมและประกันภัย เงินสมทบและเบี้ยประกันกัยสำหรับพนักงาน เงินสมทบกองทุนการออมภาคบังคับของรัฐบาล และเงินสมทบที่เทียบเท่ากัน และ (ค) จำนวนเงินที่เทียบเท่ากับค่าภาษีทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ภาษีเงินได้) ที่คุณเป็นผู้จ่ายสำหรับการจ่ายเงินเหล่านี้ และ (ง) การจ่ายเงินหรือความรับผิดที่เทียบเท่าหรือคล้ายกันในเขตอำนาจทางกฎหมายใด ๆ โดยที่ในแต่ละกรณีนั้น U Hub อาจจะต้องจ่ายเงินตามข้อบัญญัติที่บังคับไว้ของกฎหมายที่มีบังคับใช้ 
9. เงื่อนไขทางการเงิน
กระเป๋าสตางค์ผู้ขับ
9.1 การจ่ายเงินให้คุณและรับเงินจากคุณภายใต้ข้อตกลงนี้จะได้รับการจัดการผ่านกระเป๋าสตางค์ของผู้ขับและคุณให้อำนาจ U Hub อย่างเต็มที่ในการรับเงินจำนวนใด ๆ ที่คุณมีสิทธิ์ได้รับในนามของคุณและหักเงินจำนวนใด ๆ ที่ U Hub มีสิทธิ์ได้รับ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงนี้ ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้คุณสามารถถอนยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ คุณต้องระบุบัญชีในสกุลเงินท้องถิ่นไว้กับธนาคารที่ถูกต้องในเขตพื้นที่เพื่อรับเงิน
แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ
9.2 การจ่ายเงินสำหรับการใช้บริการโดยคุณจะเป็นไปตามข้อ 9.8 การดาวน์โหลดและ/หรือการใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ ได้รับการจัดหาไว้ให้คุณเพื่อให้ได้รับบริการและจะไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใด ๆ 
ค่าธรรมเนียมผู้ใช้
9.3 คุณต้องเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้สำหรับค่าธรรมเนียมบริการขนส่งซึ่งอาจจะรวมถึง:
9.3.1 ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการขนส่งแต่ละครั้ง
9.3.2 ค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน ค่าจอดรถ และค่าธรรมเนียมการเข้าอาคารหรือพื้นที่ ตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นกับคุณ เมื่อผู้ใช้หรือสินค้าที่ขนส่งนั้นอยู่บนยานพาหนะในระหว่าง (แต่ต้องไม่ก่อนหรือหลังจาก) การให้บริการขนส่งดังกล่าว (ชำระตามค่าใช้จ่ายจริง) 
9.3.3 ค่าธรรมเนียมการยกเลิกใด ๆ ที่มี หรือ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันของ U Hub 9.3.4 ภาษีใด ๆ ที่มีซึ่งคำนวณตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ และ 
9.3.5 จำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ใช้จ่ายให้คุณตามเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้ (รวมเรียกว่า ค่าธรรมเนียมผู้ใช้) ในส่วนหนึ่งของบริการ U Hub จะช่วยดูแลให้เกิดความสะดวกในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมผู้ใช้ในการบริการขนส่งแต่ละครั้ง รวมถึงค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆและ/หรือภาษีใด ๆ (ตามที่มี) ซึ่งจะคำนวณผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ ทั้งนี้คุณต้องกรอกค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งหมดลงในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับเอง (โดยระบุตามค่าใช้จ่ายจริง) หากคุณไม่ได้กรอกจำนวนเงินดังกล่าว คุณจะไม่สามารถเอากลับคืนได้ คุณมีสิทธิในการตกลงกับผู้ใช้ในเรื่องค่าธรรมเนียมที่ต่างออกไปสำหรับการให้บริการขนส่ง โดยค่าโดยสารที่ตกลงกันไว้จะมีผลใช้ได้หลังจากมีการแจ้งไปยัง U Hub แล้วเท่านั้น และต้องถูกต้องตรงกับค่าธรรมเนียมบริการขนส่งในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ 9.4 U Hub อาจจะอัปเดตเกณฑ์สำหรับองค์ประกอบใด ๆ ของการคำนวณค่าธรรมเนียมผู้ใช้ไว้ที่แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ โดยอาจจะอัปเดตในเวลาใดก็ได้ตามแต่ดุลยพินิจอันสมบูรณ์ของบริษัท เราจะแจ้งการอัปเดตดังกล่าวใด ๆ ให้คุณทราบ ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ใด ๆ ที่เกิดขึ้นในวันหรือหลังจากวันที่การอัปเดตมีผลบังคับใช้ จะถือว่าอยู่ภายใต้การคำนวณที่ได้รับการอัปเดตแล้ว
9.5 คุณรับทราบและตกลงว่า ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต U Hub สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกค่าธรรมเนียมผู้ใช้ (หรือบางส่วน) ที่ต้องจ่ายสำหรับบริการขนส่งเฉพาะกรณี สามารถกระทำการที่สมเหตุสมผล (เช่น เมื่อ U Hub พิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดในการคำนวณเริ่มต้น พิจารณาว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้หรือนโยบายต่าง ๆ ทำให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่ควรมีการเรียกเก็บ (หรือในทางกลับกัน) หรือในกรณีที่ผู้ใช้ร้องเรียน)
9.6 ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะชำระค่าธรรมเนียมผู้ใช้ด้วยวิธีการจ่ายเงินที่เสนอให้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เป็นระยะ ๆ รวมถึง (หากมี) เงินสด บัตรเครดิดหรือบัตรเดบิต ยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้ หรือ โดยการใช้ยอดเงินคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับหรือ U Hub Vouchers ดังเช่นต่อไปนี้:
9.6.1 สำหรับการจ่ายเงินสด ผู้ใช้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมผู้ใช้ให้กับคุณและจำนวนเงินอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ต้องจ่ายให้ U Hub โดยตรงมายังคุณ เพื่อจุดประสงค์นี้ คุณตกลงที่จะรวบรวมจำนวนเงินใด ๆ ที่ผู้ใช้ต้องจ่ายให้ U Hub ในนามของ U Hub และ U Hub มีสิทธิ์หักจำนวนเงินดังกล่าวพร้อมกับจำนวนเงินอื่น ๆ ที่คุณต้องจ่ายให้ U Hub (รวมถึงค่าบริการ) จากกระเป๋าสตางค์คนขับของคุณ และ 
9.6.2 สำหรับการจ่ายเงินที่ไม่ใช่เงินสด จำนวนเงินของค่าธรรมเนียมผู้ใช้หลังจากหักจำนวนใด ๆ ที่ค้างชำระกับ U Hub (รวมถึงค่าบริการ)จะถูกเครดิตเข้าสู่กระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ 
การจ่ายเงินจูงใจ
9.7 U Hub อาจจะเสนอการจ่ายเงินเพื่อจูงใจให้คุณเป็นระยะ ๆ ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท เมื่อคุณมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ ข้อตกลงนี้และนโยบาย คุณมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการเลือกว่าจะเข้าร่วมในข้อเสนอหรือไม่ หากคุณตัดสินใจเข้าร่วม การจ่ายเงินจูงใจใด ๆ ก็ตามจะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ข้อตกลงนี้และนโยบาย ถึงระดับที่ U Hub พิจารณาแล้วว่าเห็นสมควร หากคุณไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว คุณอาจจะไม่ได้รับเงินจูงใจที่เกี่ยวข้อง หากคุณได้รับการจ่ายเงินเพื่อจูงใจ จำนวนเงินที่จ่ายจะถูกเครดิตเข้าในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ
ค่าธรรมเนียมบริการ
9.8 U Hub จะได้รับค่าธรรมเนียมบริการที่เทียบเท่ากับอัตราส่วนร้อยละบางเกณฑ์ขององค์ประกอบค่าธรรมเนียมของค่าธรรมเนียมผู้ใช้ (เพื่อให้มีความชัดเจนจะไม่รวมค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน ค่าจอดรถ และค่าธรรมเนียมการเข้าอาคารหรือพื้นที่ใด ๆ) ที่ได้รับจากคุณหรือคุณจะได้รับ จากการทำรายการเป็นรายครั้ง เสมือนเป็นการจ่ายเงินสำหรับค่าใช้บริการโดยคุณ (ค่าธรรมเนียมบริการ) ค่าธรรมเนียมจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว ไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมได้ อัตราส่วนร้อยละที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการคำนวณผ่านบริการเป็นระยะ ๆ และ U Hub อาจจะนำไปใช้ได้ทุกเมื่อ U Hub อาจจะอัปเดตเกณฑ์การคำนวณค่าธรรมเนียมบริการผ่านทางบริการได้ทุกเมื่อ ตามแต่ดุลยพินิจโดยสมบูรณ์ของบริษัท U Hub จะแจ้งการอัปเดตดังกล่าวใด ๆ ให้คุณทราบ ค่าธรรมเนียมบริการใด ๆ ที่ต้องจ่ายให้ U Hub ซึ่งเกิดขึ้นในวันหรือหลังจากวันที่การอัปเดตมีผลบังคับใช้ จะถือว่าอยู่ภายใต้การคำนวณที่ได้รับการอัปเดตแล้ว ในส่วนหนึ่งของบริการนั้น ระบบจะสร้างใบเสร็จรับเงินให้ในนามของคุณสำหรับบริการขนส่งแต่ละครั้ง เพื่อบันทึกหลักฐานค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้จ่ายให้ในแต่ละครั้ง
9.8.1 ค่าธรรมเนียมการเติมเงินเข้ากระเป๋าสตางค์ โดยใช้บริการ Payment gateway ที่ U Hub จัดหาให้
9.8.2 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินออกจากกระเป๋าสตางค์
9.8.3 ค่าธรรมเนียมการการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ โดยใช้บริการ Payment gateway ที่ U Hub จัดหาให้ โดยรวมอยู่ในมูลค่าของสินค้า
9.9 U Hub จะหักค่าธรรมเนียมบริการจากกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ รวมถึงจำนวนเงินใด ๆ ที่คุณติดค้างอยู่กับ U Hub หรือกลุ่มบริษัท และจำนวนเงินอื่นใดที่ U Hub ต้องหักไว้หรือหักลบตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ โดยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ U Hub พิจารณาตามดุลยพินิจของบริษัทเป็นระยะ ๆ 
9.10 คุณยอมรับและตกลงว่า U Hub และ/หรือ กลุ่มบริษัท สามารถ:
9.10.1 กำหนดให้คุณต้องมียอดเงินคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณสูงว่าเกณฑ์ขั้นตอนบางระดับ ตามที่ U Hub พิจารณาและระบุไว้เป็นระยะ ๆ โดยอาศัยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว 
9.10.2 หักลบหรือหักกลบลบหนี้จำนวนเงินใด ๆ ที่คุณค้างชำระให้แก่ U Hub (รวมถึงค่าธรรมเนียมบริการหรือการจ่ายเงินจูงใจ) จากจำนวนเงินที่ค้างชำระให้คุณ (รวมถึงค่าธรรมเนียมผู้ใช้) หรือกำหนดให้คุณต้องโอนเงินจำนวนใด ๆ ซึ่งถูกโอนอย่างไม่ถูกต้องไปยังบัญชีธนาคารที่คุณได้กำหนดไว้ คืนให้ U Hub
9.10.3 ในกรณีที่คุณอนุญาตให้บุคคลที่สามรับเงินในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นที่อนุญาตให้คุณถอนยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับและ/หรือโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบุคคลที่สามดังกล่าว และเพื่อจุดประสงค์นี้ U Hub มีสิทธิ์ที่จะเชื่อถือการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ ที่คุณและ/หรือบุคคลที่สามให้ไว้แก่ U Hub โดยไม่ต้องมีการสอบถามเพิ่มเติม และ
9.10.4 ระงับการทำรายการธุรกรรมใด ๆ ก็ตามหรือ หยุด หรือปฏิเสธการเข้าถึงกระเป๋าสตางค์ผู้ขับ ตามที่บริษัทมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นมีการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมใด ๆ หรือเมื่อบริษัทมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่า คุณหรือผู้ใช้ละเมิดฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้หรือนโยบาย โดยไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของ U Hub ในกรณีดังกล่าวนั้น คุณต้องไม่ยึดถือให้ U Hub รับผิดต่อการหัก การล่าช้า การระงับ หรือการยกเลิกการจ่ายเงินใด ๆ (รวมถึง ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ หรือการจ่ายเงินจูงใจ) ให้แก่คุณ และสำหรับวัตถุประสงค์นี้ U Hub จะมีสิทธิ์ในการหักลบยอดเงินใดก็ตามจากกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ 
ภาษี
9.11 ข้อตกลงฉบับนี้จะอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายทั้งหมดด้านภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะกำหนดชื่อไว้อย่างไรก็ตาม ตามอำนาจในการบังคับใช้และตามความเกี่ยวเนื่องกับภาษีใด ๆ ที่มีในอนาคต ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเวลาใดก็ตาม 
9.12 คุณยินยอมว่าคุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการชำระภาษีเงินได้ของคุณอันมีที่มาจากการให้บริการขนส่ง คุณรับประกันว่าคุณจะปฏิบัติตามพันธะผูกพันที่จำเป็นซึ่งหน่วยงานภาษีหรือสรรพากรบัญญัติไว้ เกี่ยวกับการรายงานเงินได้และการจ่ายภาษีในลักษณะเดียวกัน 
9.13 คุณยินยอมว่า U Hub อาจจะใช้ดุลยพินิจของบริษัท (แต่จะอยู่ภายใต้ข้อ 8 เสมอ) ในการสำแดง เก็บ และ/หรือจ่ายภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในนามของคุณ และเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อหน่วยงานภาษีหรือสรรพากร เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตหรือยินยอมให้กระทำได้ U Hub จะมีสิทธิ์หัก ณ ที่จ่าย หรือหักยอดเงินใด ๆ จากกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ สำหรับวัตถุประสงค์ในการสำแดง เก็บ และ/หรือจ่ายภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในนามของคุณ 
9.14 คุณตกลงที่จะกระทำการทุกอย่างที่จำเป็นและเป็นไปตามที่กฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และ/หรือปกป้อง U Hub จากการเรียกร้อง หรือยืนยันข้อมูลเครดิตภาษี ยอดหักกลบลบหนี้ ส่วนลดเงินคืน หรือการขอเงินคืนใด ๆ ที่มี สำหรับภาษีที่จ่ายไปหรือต้องจ่ายเกี่ยวกับบริการ
10. การรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย และภาระความรับผิด
การชดใช้ค่าเสียหาย
10.1 คุณจะต้องปกป้อง ป้องกัน และชดใช้ให้แก่ U Hub U MONEY ผู้รับใบอนุญาต และบริษัทในเครือของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวแต่ละแห่ง ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท สมาชิก พนักงาน และตัวแทนขององค์กรที่กล่าวหา จากและต่อข้อเรียกร้อง ต้นทุน ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความ) อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: 
10.1.1 การที่คุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ นโยบาย หรือกฎหมายที่มีบังคับใช้
10.1.2 การให้บริการขนส่งของคุณ
10.1.3 การใช้บริการโดยคุณ
10.1.4 ภาษีและภาระรับผิดชอบด้านภาษี อากร ภาษีเรียกเก็บ การเรียกร้อง และบทลงโทษที่คุณและ/หรือกลุ่มบริษัท U Hub ใด ๆ ต้องรับผิดชอบ อันเนื่องมาจากเงินได้ของคุณมีที่มาจากการให้บริการขนส่งของคุณ หรือจากการที่คุณไม่ได้ปฏิบัติตามพันธะผูกพันทางภาษีของคุณ และ
10.1.5 ข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ยืนยันว่าคุณเป็นพนักงาน ผู้ทำงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของ U Hub หรือกลุ่มบริษัท U Hub ใด ๆ หรือหากมีการพิจารณาแล้วว่าคุณเป็นพนักงาน ผู้ทำงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของ U Hub หรือกลุ่มบริษัท U Hub ใด ๆ ข้อเรียกร้องใด ๆ โดยบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมทางกฎหมาย หรือหน่วยงานราชการ ตามความสำคัญที่สื่อนัยถึงการจ้างงาน ผู้ทำงาน ตัวแทน หรือผู้แทน รวมถึงในแง่ของการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองหลังเกษียณ ค่าแรง ภาษีอากร เงินหัก ณ ที่จ่าย การจ่ายเงินสมทบและเบี้ยประกันสังคมการจ่ายเงินสมทบกองทุนการออมภาคบังคับของรัฐบาล และการจ่ายเงินที่เทียบเท่าหรือคล้ายกัน หรือความรับผิดในเขตอำนาจทางกฎหมายใด ๆ  และสำหรับวัตถุประสงค์นี้ U Hub จะมีสิทธิ์หักลบยอดเงินใดก็ตามจากกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ
หลักพื้นฐานของการให้บริการ
10.2 การให้บริการจะเป็นไปตาม “ลักษณะที่เป็น” และ “ตามที่มี” ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ U Hub ขอปฏิเสธการรับรองและการรับประกันทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยข้อกฎหมาย เว้นแต่จะมีระบุถึงอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ การปฏิเสธจะรวมถึงการรับประกันใด ๆ ถึงอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ความพร้อมสมบูรณ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน การใช้ทักษะระมัดระวังที่สมเหตุสมผล และการไม่ละเมิดสิทธิ 
10.3 โดยไม่จำกัดเพียงแต่ข้อกำหนดที่ 10.2 ทาง U Hub ไม่ขอให้การรับรอง การรับประกัน หรือการการันตีเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องตามกรอบเวลาที่เหมาะสม คุณภาพ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานของบริการ หรือบริการดังกล่าวจะปราศจากการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาด หรือจะมีการปฏิบัติการร่วมกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลอื่นใด หรือข้อมูลใด ๆ จะถูกต้องหรือน่าเชื่อถือ U Hub ไม่รับประกันถึงคุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย หรือความสามารถของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม U Hub ไม่รับประกันว่าจะมีจำนวนการร้องขอใช้บริการขนส่งขั้นต่ำในระดับใดก็ตามในบริการของคุณ หรือการันตีค่าธรรมเนียมผู้ใช้ขั้นต่ำใด ๆ ให้คุณ บริการอาจจะถูกจำกัด เกิดการล่าช้า และมีปัญหาอื่น ๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ของคุณหรือผู้ใช้ที่เกิดความผิดพลาด ไม่เชื่อมต่อ อยู่นอกขอบเขต ปิดเครื่อง หรือไม่ทำงาน U Hub จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การไม่สามารถจัดส่ง ความเสียหาย หรือความสูญเสีย อันมีสาเหตุมาจากปัญหาดังกล่าว
ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิด
10.4 ไม่มีเนื้อหาใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะจำกัดหรือละเว้นความรับผิดขอบคู่สัญญา สำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บส่วนบุคคลอันมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อ สำหรับการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้
10.5 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ U Hub จะไม่รับผิดชอบต่อ:
10.5.1 ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นกรณีพิเศษ เป็นแบบอย่าง เป็นไปเพื่อการลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง 
10.5.2 การสูญเสียการใช้งาน ผลกำไร ข้อมูล ธุรกิจ ค่าความนิยม สัญญา หรือโอกาส และ
10.5.3 ความบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน อันเกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องกับ หรือมิฉะนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับบริการหรือข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ 
10.6 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดรวมสูงสุดของ U Hub อันเกิดจากและสัมพันธ์กับบริการและ/หรือข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ จะไม่เกินไปกว่าค่าธรรมเนียมบริการที่จ่ายให้แก่ U Hub จากบัญชีของคุณในช่วงเวลาหก (6) เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เรียกร้อง
10.7 คุณต้องแจ้งข้อเรียกร้องใด ๆ ที่คุณมีต่อ U Hub ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับบริการหรือข้อตกลงฉบับนี้ให้ U Hub รับทราบภายในหนึ่งปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุของข้อเรียกร้องดังกล่าว หากไม่แล้ว (ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้) จะถือว่าคุณสละซึ่งสิทธิและการเยียวยาใด ๆ ที่คุณพึงมีในข้อเรียกร้องดังกล่าว
11. ระยะเวลาและการบอกเลิก
11.1 ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการบอกเลิกตามเงื่อนไขในข้อตกลง
11.2 U Hub สามารถบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้:
11.2.1 ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อแจ้งให้คุณทราบ
11.2.2 ได้ทันที ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม หากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ โดยจะไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของ U Hub และ
11.2.3 ได้ทันที ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม หากคุณฝ่าฝืนข้อตกลงอื่นใดที่มีกับ U Hub
11.3 คุณจะไม่มีพันธะผูกพันในการใช้บริการอีกต่อไปและอาจจะยุติการใช้งานได้ทุกเมื่อ ตามบทบาทหน้าที่และดุลยพินิจของคุณ โดยการยกเลิกบัญชีของคุณและลบแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณโดยถาวร ซึ่งจะเป็นการระงับใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับของคุณ ข้อตกลงฉบับนี้จะได้รับการบอกเลิกโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณลบแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณโดยถาวร
11.4 เมื่อมีการบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้หรือเมื่อข้อตกลงฉบับนี้หมดอายุด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะต้อง:
11.4.1 ลบและถอนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณให้หมดโดยทันที 
11.4.2 หยุดใช้บริการโดยทันที (ยกเว้นในกรณีที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ในฐานะผู้ใช้ ตามเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้) และ
11.4.3 ชำระเงินใด ๆ ที่คงค้างต่อ U Hub (ซึ่งจะถือว่าครบกำหนดโดยทันทีและต้องจ่ายเมื่อมีการบอกเลิกหรือหมดอายุ) โดยทันที (ภายในสามวันในทุกกรณี) (และด้วยวัตถุประสงค์นี้ U Hub จะมีสิทธิ์หักลบยอดเงินที่เกี่ยวข้องจากกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ)
11.5 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีพันธะผูกพันหรือสิทธิเพิ่มเติมภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หลังจากที่ข้อตกลงถูกบอกเลิกหรือหมดอายุ โดยกรณีนี้จะไม่กระทบต่อพันธะผูกพันหรือสิทธิใด ๆ ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีอยู่เดิม ณ เวลาที่มีการบอกเลิก เว้นแต่จะมีกำหนดไว้ในข้อที่ 2, 3, 8, 9.11 ถึง 9.14, 10, 11, 12, 13 และ 14 ของข้อตกลงฉบับนี้ และข้อกำหนดอื่นใดที่มีเจตนาหรือลักษณะอย่างชัดแจ้งว่าให้คงอยู่ต่อไปจะมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง 
12. ความเป็นส่วนตัว
12.1 คุณตกลงและให้ความยินยอมแก่ U Hub ในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ http://uhub.co.th/ ซึ่งจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ 
12.2 หากคุณได้รับสิทธิให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ คุณตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ นโยบาย (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว) และคำสั่งของ U Hub ที่มีบังคับใช้ ในการใช้บริการ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บางอย่างได้ โดยไม่มีการจำกัด คุณตกลงว่าเมื่อคุณใช้ข้อมูลของผู้ใช้ดังกล่าว จะมีการจำกัดการใช้งานอย่างเคร่งครัดตามความจำเป็นในการให้บริการขนส่งตามข้อตกลงฉบับนี้ โดยที่ไม่มีข้อจำกัด คุณจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้ให้ปลอดภัย และต้องไม่แบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้กับบุคคลอื่นใด ๆ หรือเก็บรักษาสำเนาข้อมูลของผู้ใช้ไว้ หรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด 
13. ข้อพิพาท
13.1 ข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้) (รวมถึงข้อกล่าวหาในการฝ่าฝืน หรือข้อโต้แย้งต่อความสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อตกลงฉบับนี้หรือข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลง)) จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย 
13.2 ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ จะได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยศาลไทย
14. ทั่วไป
14.1 U Hub จะไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ใด ๆ อันเป็นผลมาจากสาเหตุที่เกินกว่า U Hub จะควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล 
14.2 ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับให้ผู้ใดก็ตามทราบเกี่ยวกับธุรกิจ กิจการ ลูกค้า ผู้รับบริการ หรือซัพพลายเออร์ของ U Hub หรือบริษัทในเครือใด ๆ ของ U Hub 
14.3 U Hub อาจจะแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัท U Hub จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใด ๆ ของข้อตกลง อย่างไรก็ตาม คุณตกลงว่าคุณจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อตกลงอยู่เป็นประจำ และหากคุณใช้บริการต่อไปจะหมายความว่าคุณยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่มีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เว้นแต่จะทำเป็นหนังสือโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
14.4 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถใช้สิทธิของตนภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้บ่อยครั้งเท่าที่จำเป็น โดยสิทธิที่มีจะเป็นสิทธิแบบทบยอดและไม่ใช่สิทธิหรือการเยียวยาเฉพาะที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย และสามารถสละสิทธิได้เฉพาะเมื่อทำเป็นหนังสืออย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ความล่าช้าในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิดังกล่าว
14.5 ข้อตกลงฉบับนี้ก่อให้เกิดข้อตกลงและความเข้าใจเบ็ดเสร็จของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อตกลงฉบับนี้ และจะใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้าใด ๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับสาระสำคัญดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอละเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งปวงในข้อเท็จจริงด้วยเช่นกัน ในการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ได้อาศัยข้อความ การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ การดำเนินการ คำสัญญา หรือการให้คำมั่นของบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายขอสละซึ่งการเรียกร้อง สิทธิ และการเยียวยาทั้งปวง โดยจะไม่มีการเพิกถอนและไม่มีเงื่อนไขกำกับสำหรับข้อกำหนดนี้ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้า ไม่มีเนื้อหาใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะละเว้นความรับผิดชอบต่อการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่น ๆ ที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ 
14.6 คุณต้องไม่โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก U Hub โดยการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และตราบเท่าที่คุณยังคงใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับต่อไป คุณตกลงยินยอมให้ U Hubโอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือได้ทุกเมื่อ และหากกฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนดไว้ U Hub จะแจ้งให้คุณทราบถึงการโอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ นั้น 
14.7 หากศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามกฎหมายที่มีบังคับใช้แล้วว่า ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ ส่วนที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการทดแทนด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และบังคับใช้ได้ และจะมีผลบังคับใช้ที่เทียบเท่ากับส่วนที่ถูกเปลี่ยนทดแทนในข้อตกลงฉบับนี้ตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้
14.8 บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่มีสิทธิในการใช้หรือบังคับใช้เงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้
14.9 U Hub อาจจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการประกาศแจ้งทั่วไปที่เผยแพร่บนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ หรืออาจจะเป็นการแจ้งผ่านทางบริการ เว็บไซต์ นโยบาย หรือส่งข้อมูลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณกำหนดไว้ในบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งให้ U Hub ทราบทางอีเมล ไปยังที่อยู่อีเมล uhub@ucorporation.co.th
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้ U MONEY
เมื่อคุณใช้ U MONEYคุณได้วางใจให้เรา (“U MONEY “ หรือ “เรา” หรือ “ทางเรา”) ดูแลเงินและข้อมูลของคุณ ซึ่งการรักษาความไว้วางใจของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ดังนั้น เราต้องการให้คุณอ่านและยอมรับมาตรการที่เราใช้เพื่อรักษาความไว้วางใจของคุณ ซึ่งเราได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการนี้ ขอบเขต ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดซึ่งเข้าถึงและ/หรือใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดที่มีอยู่ใน U MONEY ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริการรับชำระเงินแทนและบริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตจากธนาค ารแห่งประเทศไทย โดยให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน U Hub และพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตซึ่งบางส่วนหรือทั้งหมดของฟีเจอร์ของ U MONEY สามารถเข้าถึงได้ (“พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต”) และสำหรับแต่ละบุคคลที่ยื่นคำร้องหรือผู้ให้ข้อมูลแก่เรา
2. การลงทะเบียนบัญชี
2.1 คุณสามารถสร้างบัญชี U MONEYโดยดำเนินการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน U Hub และ/หรือร้องขอลงทะเบียนกับเราผ่านทางพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต คุณต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับตัวคุณเองในการสร้างบัญชี U MONEY
2.2 คุณต้องเข้าใจว่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ รวมทั้งรายละเอียดการเข้าสู่แอปพลิเคชัน U Hub ของคุณและ/หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตใด ๆ เป็นความลับ และดังนั้นคุณจะไม่เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณแก่บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงรหัสผ่านลับใด ๆ และ/หรือรหัสยืนยันในรูปแบบชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว หรือ One Time Password (OTP) ที่จะถูกส่งผ่านทางบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ทุกครั้งที่มีการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ รหัสผ่านลับและ/หรือรหัสยืนยัน (รวมถึง OTP) จะถูกร้องขออย่างเป็นทางการผ่านทางและจะถูกป้อนโดยคุณในแอปพลิเคชัน U Hub หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตใด ๆ เท่านั้น เราหรือพนักงานของเราจะไม่ขอรหัสผ่านของคุณ (เว้นแต่ในหน้าเพจแอปพลิเคชัน U Hub เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี U MONEY ของคุณผ่านทางแอปพลิเคชัน U Hub บนสมาร์ทโฟนของคุณ) คุณยินยอมที่จะยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุ ณแก่บุคคลที่สามและรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับผลที่ตามมาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง การป้อน OTP ที่ได้รับการยืนยันจากบัญชีของคุณในการเข้าสู่แอปพลิเคชัน U Hub หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตใด ๆ ถือว่าเป็นการเข้าสู่ระบบที่ได้รับอนุญาตแล้ว
2.3 คุณอาจถูกร้องขอให้ส่งเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยตรงไปยังที่ ทำการของเราหรือเพื่อติดต่อพบกับตัวแทนของเราตามคำแนะนำของเรา หากคุณต้องการใช้บริการบางอย่างที่มีให้บริการสำหรับผู้ใช้ U MONEY ที่ได้รับการยืนยันหรือตามความจำเป็น
2.4 เราจะตรวจสอบยืนยันข้อมูลและเอกสารที่คุณยื่นมาผ่านแอปพลิเคชัน U Hub หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตใด ๆ และจะระบุว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้ U MONEY ที่ได้รับการยืนยันแล้วหรือไม่
2.5 การอนุมัติและ/หรือการปฏิเสธคำร้องขอการยืนยันของคุณจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่ เพียงผู้เดียวภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ ในบางกรณีเราอาจเพิกถอนการอนุมัติคำร้องขอการยืนยันของคุณและย้อนกลับสถานะบัญ ชีของคุณไปเป็นบัญชีที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งหากเกิดกรณีที่สงสัยในความถูกต้องและ/หรือความสมบูรณ์รวมทั้งความสมบูรณ์ขอ งเอกสารและ/หรือข้อมูลที่คุณได้ยื่น
2.6 เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้บัญชี U MONEY ของคุณในทางที่ผิด เราอาจจะหยุดให้บริการ U MONEY หากเอกสารหรือข้อมูลที่เราร้องขอจากคุณไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้องและ/หรือไม่เสร็จสมบูรณ์
2.7 คุณสามารถลงทะเบียนบัญชี U MONEY ได้ในฐานะบุคคลธรรมดาเท่านั้น คุณรับรองและรับประกันว่าการลงทะเบียนบัญชี U MONEY ของคุณมีวัตถุประสงค์โดยคุณเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงนิติบุคคลและ/หรือธุรกิจใด ๆ เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนบัญชี U MONEY ของคุณที่คุณได้ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวคุณเองซึ่งรวม ถึงนิติบุคคลและ/หรือธุรกิจใด ๆ
2.8 ข้อมูลใด ๆ ที่คุณยื่นต่อเราสำหรับการลงทะเบียนสร้างบัญชีนั้นเป็นข้อมูลของตัวคุณเอง การยื่นข้อมูลใด ๆ จากบัญชีดังกล่าวนั้นเป็นที่ยอมรับว่าเป็นการยื่นข้อมูลที่ถูกต้อง
3. ข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 คุณตกลงและให้ความยินยอมแก่เราในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ http://uhub.co.th/ ซึ่งจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ
3.2 คุณเข้าใจดีว่าเมื่อคุณลงทะเบียนสร้างบัญชี U MONEY เข้าถึงและ/หรือใช้ฟีเจอร์ใด ๆ ของ U MONEY ผ่านทางแอปพลิเคชัน U Hub และ/หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตใด ๆ คุณได้เปิดเผยข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวแก่เรา บริษัทในเครือของเรา U Hub และ/หรือ พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวตามที่เกี่ยวข้อง คุณยังตกลงอีกว่าจะมีการแบ่งปันข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่าง U MONEY และบุคคลดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการให้บริการของเราแก่คุณ คุณเข้าใจดีว่าการแบ่งปันข้อมูลนี้จำเป็นเพื่อที่จะสนับสนุนและปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในการใช้ฟีเจอร์ U MONEY และให้ความยินยอมในการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว คุณยังเข้าใจอีกว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตดัง กล่าวนั้นใช้บังคับกับการเก็บ การใช้ และการยื่นข้อมูลของคุณผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต เราแนะนำให้คุณอ่านและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน
3.3 โดยไม่กระทบต่อสิทธิตามข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเก็บรักษาข้อมูลในบัญชี U MONEY ของคุณตามจริง คุณจำเป็นต้องส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเคยยื่นพร้อมกับหลักฐานส นับสนุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณลงทะเบียนเมื่อเปิดบัญชี U Hub และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่คุณยื่นในกระบวนการสมัครเป็นผู้ใช้ U MONEY ที่ได้รับการยืนยันแล้วมาให้เราโดยทันที การยื่นเอกสารหรือข้อมูลให้เราซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสารหรือข้อมูลระหว่างการลงทะเบียน
3.4 เราสงวนสิทธิ์ที่จะร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณนอกเหนือไปจากที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของเรา คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามคำขอตามดุลยพินิจของเราไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมตามที่เราต้องการเพื่อที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของเรา โดยไม่ว่าข้อ 13 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีการกำหนดไว้อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ให้โดยคุณตามที่เราร้องขอถือว่าเป็นข้อมูลที่ให้ใดยคุณและเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว
3.5 เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ฝ่ายใด ๆ ยกเว้น ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใตข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา 
4. ความยินยอม
4.1 คุณรับรองและยอมรับว่าคุณเป็นบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ U MONEY ฉบับนี้
4.2 คุณรับรองและยอมรับว่าคุณเป็นบุคคลที่มีความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ U MONEY ฉบับนี้ได้อย่างสมบูรณ์
4.3 คุณรับรองว่านอกจากการผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ คุณมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะแจ้ง U Hub ให้ทราบถ้าคุณกระทำผิดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ
4.4 คุณรับรองว่าคุณจะใช้ U MONEY และบริการของ U MONEY เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4.5 คุณรับรองว่าเอกสารและข้อมูลใดๆที่ส่งมาผ่านแอปพลิเคชันเพื่อใช้บริการ U MONEY ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และใช้ได้จริง
4.6 คุณรับรองว่าคุณมีสิทธิและใช้สิทธิในการเชื่อมต่อข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ 
4.7 คุณรับรองว่าคุณไม่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือ การกระทำที่ผิดกฎหมาย
4.8 คุณรับรองว่าคุณจะไม่ก่อความเสียหายหรือเป็นภัยต่อระบบเครือข่ายซึ่งใช้ในการให้บริการ U MONEY
หากคุณสมบัติของคุณไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น คุณรับรองและยอมรับว่าการเปิดบัญชีของคุณและกิจกรรมอื่น ๆ ที่คุณได้กระทำผ่าน U MONEY นั้นได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ของคุณแล้ว
5. การเติมเงิน ถอนเงิน และโอนเงิน
5.1 การเติมเงินและถอนเงินในยอดบัญชี U MONEY ของคุณสามารถทำได้ผ่านทางช่องทางที่เราและ/หรือพาร์ทเนอร์ของเราได้ให้บริการซึ่งรวมถึงช่องทางของธนาคารบางแห่งหรือบุคคลที่สามอื่นตามที่ทางเราได้แจ้งไว้ บริการนี้อาจมีค่าธรรมเนียมบางอย่างที่อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละช่องทาง
5.2 คุณเข้าใจดีว่าการเติมเงินผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตหรือช่องทางของบุคคลที่สามอื่น ๆ อาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบและ/หรือข้อขัดข้องของเครือข่ายเป็นครั้งคราว ในขณะที่เราพยายามปรับปรุงระดับการให้บริการของบุคคลที่สามที่ร่วมมือกับเราอยู่เสมอ เราปฏิเสธความรับผิดต่อความขัดข้องดังกล่าว
5.3 หากบุคคลที่สามอนุญาตให้มีการหักบัญชีธนาคารโดยตรงและ/หรือฟีเจอร์การเติมเงินอัตโนมัติจากแหล่งเงินทุนของคุณกับบุคคลที่สาม คุณเข้าใจดีว่าการลงทะเบียนในลักษณะดังกล่าวจะต้องดำเนินการโดยคุณโดยตรงกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบของเราจะถูกจำกัดเพียงให้ส่งต่อคำสั่งที่คุณได้ให้แก่เราเกี่ยวกับการหักบัญชีธนาคารและ/หรือการเติมเงินอัตโนมัติ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลงทะเบียนสำหรับการหักบัญชีโดยตรงและ/หรือคุณลักษณะการเติมเงินอัตโนมัติ การรับรองความถูกต้องของคำสั่ง และ/หรือ ระบบของบุคคลที่สาม ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเรา
5.4 คุณเข้าใจดีว่าในกรณีที่การหักบัญชีธนาคารโดยตรงและ/หรือฟีเจอร์การเติมเงินอัตโนมัติดำเนินการโดยบุคคลที่สามใน U MONEY ข้อมูลการหักบัญชีธนาคารโดยตรงและหรือฟีเจอร์การเติมเงินอัตโนมัติอาจผูกกับบัญชี U MONEY ของคุณ ในกรณีดังกล่าว ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อบัญชี U MONEY ของคุณอาจส่งผลกระทบต่อการหักบัญชีธนาคารโดยตรงและ/หรือฟีเจอร์การเติมเงินอัตโนมัติของคุณ เพื่อขจัดข้อสงสัย ความเสี่ยงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิด ความประมาทเลินเล่อ และ/หรือปัจจัยอื่น ๆ ของคุณที่ไม่ใช่ความผิดของเรานั้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา
5.5 คุณสามารถดำเนินการถอนเงินและโอนยอดคงเหลือในบัญชี U MONEY ได้เฉพาะจำนวนเงินสูงสุดในบัญชี U MONEY ของคุณ ณ เวลาที่คุณดำเนินการถอนโดยมีค่าธรรมเนียมซึ่งจะประกาศให้ทราบในแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเยียมโดยจะแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม
5.6 เราอาจกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำที่คุณจะมีสิทธิเรียกถอนได้ในแต่ละครั้ง เราจะแจ้งให้ทราบถึงจำนวนเงินที่ถอนได้ขั้นต่ำดังกล่าวเป็นครั้งคราว
5.7 การถอนเงินและการโอนยอดคงเหลือในบัญชี U MONEY สามารถดำเนินการได้เฉพาะเมื่อบัญชี U MONEY ของคุณได้รับการยืนยันและการถอนเงินสามารถทำได้เฉพาะสำหรับการถอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารภายใต้ชื่อของคุณ โดยจะไม่สามารถถอนเงินไปยังบัญชีเสมือนและ/หรือบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีธนาคารภายใต้ชื่อของคุณในฐานะผู้รับประโยชน์ได้ การถอนเงินที่คุณดำเนินการไปยังบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีธนาคารภายใต้ชื่อของคุณเป็นผู้รับประโยชน์จะเป็นความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ของคุณ
5.8 เหตุขัดข้องและ/หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับการเติมเงินและ/หรือการถอนเงินเนื่องจากความล้มเหลวของพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตใด ๆ หรือระบบของบุคคลที่สามอื่น ๆ นั้นไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา อย่างไรก็ตาม หากเราได้รับคำร้องเรียนจากคุณเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เราอาจส่งต่อคำร้องเรียนของคุณไปยังพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตใด ๆ หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของเราเพื่อติดตามผล 
6. ยอดคงเหลือและขีดจำกัดของธุรกรรม
6.1 จำนวนยอดคงเหลือในบัญชี U MONEY ของคุณจำกัดอยู่ที่: (ก) 3,000 บาท (สามพันบาท) หากบัญชีของคุณยังไม่ได้รับการยืนยัน หรือ (ข) 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) หากบัญชีของคุณได้รับการยืนยันแล้ว หรือ (ค) จำนวนที่น้อยกว่าซึ่งทางเรากำหนด
6.2 คุณยอมรับว่าเราไม่ใช่ธนาคารและบัญชีของคุณไม่ใช่บัญชีธนาคารและไม่อยู่ภายใต้โครงการที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากคุ้มครอง และเว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ จำนวนยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเงินฝากในบัญชีธนาคาร
7. การใช้งาน 
7.1 คุณอาจใช้ U MONEY สำหรับบริการผ่านแอปพลิเคชัน U Hub และ/หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่คุณเข้าถึงบัญชี U MONEY ของคุณผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต คุณต้องอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าระบบของพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตนั้นปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
7.2 สามารถดำเนินการทำธุรกรรมโดยใช้ U MONEY กับผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับเราและ/หรือผู้แทน (aggregator) ของเรา
7.3 คุณอาจทำธุรกรรมทั้งหมดจนกว่ายอดคงเหลือ U MONEY ของคุณจะเป็นศูนย์ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
7.4 ผู้ขายที่ทำข้อตกลงความร่วมมือในฐานะบุคคลที่สามกับเรา ซึ่งเป็นผู้ยอมรับ U MONEY จะไม่กำหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมกับคุณสำหรับธุรกรรมของคุณโดยใช้ U MONEY หากคุณพบผู้ขายรายใดที่กำหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ ตามที่กล่าวกับคุณ โปรดติดต่อเราที่ uhub@ucorporation.co.th
7.5 วิธีการใช้และ/หรือการชำระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวตามที่ทางเราได้แจ้ง การเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมอาจทำให้เกิดข้อกำหนดที่จะต้องอัปเดตแอปพลิเคชัน U Hub ของคุณและ/หรือแอปพลิเคชันของพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต
7.6 ยอดคงเหลือในบัญชี U MONEY ของคุณจะลดลงโดยอัตโนมัติพร้อมกับจำนวนเงินที่คุณป้อนหรือได้รับการยืนยันจากคุณสำหรับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องตราบใดที่คุณมียอดคงเหลือเพียงพอ หากยอดคงเหลือในบัญชี U MONEY ของคุณไม่เพียงพอสำหรับการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง เราอาจปฏิเสธการประมวลผลการชำระเงินของคุณหรือหากบริการของเราอนุญาตให้มีการชำระเงินบางส่วน เราจะกำหนดให้คุณชำระส่วนต่างโดยใช้เงินสดหรือวิธีอื่นตามที่เรากำหนด
7.7 ธุรกรรมที่ได้รับการยืนยันจากคุณและประมวลผลโดยเราจะไม่สามารถยกเลิกได้ เรามีสิทธิเต็มที่ในการทดสอบและตัดสินใจในคำร้องขอยกเลิกโดยพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
7.8 กรณีที่คุณต้องการขอเงินคืน คุณสามารถยื่นขอเงินคืนดังกล่าวโดยตรงต่อผู้ประกอบการค้าหรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เราจะดำเนินการคืนเงินตามคำขอจากผู้ประกอบการหรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต นอกจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น คุณอาจยื่นคำเรียกร้องขอเงินคืนต่อเราภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้ทำธุรกรรมโดยยื่นหลักฐานประกอบที่เพียงพอ ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการคืนเงินจากการพิจารณาคำเรียกร้องขอเงินคืนดังกล่าว
7.9 คุณรับทราบว่าเราเป็นผู้ให้บริการการชำระเงิน เราไม่มีอำนาจควบคุมหรือรับผิดชอบต่อความรับผิดหรือความชอบด้วยกฎหมายสำหรับสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายผ่านการให้บริการของเรา ข้อร้องเรียนและ/หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการจากพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่สามอื่นใดจะต้องถูกส่งไปยังบุคคลที่สามหรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องโดยตรง
7.10 เราต้องการให้คุณเข้าใจว่าการใช้บัญชี U MONEY ของคุณและ/หรือบริการ U MONEY เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของคุณ อย่าให้บุคคลอื่นเข้าถึงหรืออนุญาตให้เข้าใช้งานบัญชี U MONEY ของคุณ คุณยอมรับว่าคำสั่งธุรกรรมทั้งหมดที่กระทำผ่านบัญชี U MONEY ของคุณจะถือว่าได้รับการอนุมัติจากคุณและเป็นคำสั่งธุรกรรมจากคุณ เราไม่สามารถและไม่อาจรับการร้องขอให้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชี U MONEY และ/หรือบริการ U MONEY ของคุณที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
8. การยืนยันตัวตน
8.1 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการรักษาความปลอดภัยของบัญชี U MONEY ของคุณ เราอาจนำขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วยรหัส PIN มาใช้ โดยคุณจะต้องลงทะเบียนหมายเลข 6 หลักเป็นรหัส PIN สำหรับบัญชี U MONEY ของคุณ
8.2 รหัส PIN ของคุณจะต้องใช้สำหรับการชำระเงินและ/หรือการใช้บริการบางอย่างที่เรากำหนด
8.3 คุณต้องรักษารหัส PIN ของคุณเป็นความลับ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการไม่รักษารหัส PIN ของคุณให้เป็นความลับ จะเป็นความรับผิดชอบของคุณโดยผู้เดียว การใส่รหัส PIN ที่ได้รับการยืนยันแล้วจากบัญชีของคุณถือว่าเป็นธุรกรรมและ/หรือกิจกรรมที่ได้รับการอนุญาตแล้ว
8.4 ในการตั้งรหัส PIN ใหม่หรือวิธีการยืนยันตัวตนที่นำมาใช้บังคับใด ๆ คุณต้องยืนยันความถูกต้องโดยใส่ OTP ที่จะถูกส่งผ่านทางบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชัน U Hub หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เราและพนักงานของเราจะไม่ขอ OTP ดังกล่าว คุณตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเปิดเผย OTP แก่บุคคลที่สามใด ๆ และจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับผลที่ตามมาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
8.5 เราอาจนำวิธีการยืนยันตัวตนอื่น ๆ มาใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือและ/หรือการจดจำใบหน้าตามที่อุปกรณ์ของคุณสามารถกระทำได้ คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนของปัจจัยการจดจำที่เกี่ยวข้อง (เช่น ลายนิ้วมือสำหรับการยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือและ/หรือรูปถ่ายใบหน้าแบบเรียลไทม์สำหรับการจดจำใบหน้า) ตามที่กำหนดโดยเรา หากคุณประสงค์ที่จะใช้การยืนยันตัวตนดังกล่าว การยืนยันตัวตนนี้อาจต้องใช้รหัส PIN ก่อนที่จะเปิดใช้ 
8.6 ปัจจัยการจดจำในการยืนยันตัวตนอาจถูกเก็บข้อมูลและยืนยันความถูกต้องโดยเราหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ (เช่น อุปกรณ์ของคุณตามความยินยอมของคุณ) การร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลและ/หรือการยืนยันความถูกต้องของปัจจัยการจดจำโดยบุคคลที่สามอื่น ๆ (เช่น อุปกรณ์ของคุณ) ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา อย่างไรก็ตาม เราจะกระทำการตามสมควรเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่เราสามารถระบุซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเปิดใช้และ/หรือใช้ปัจจัยการยืนยันตัวตนให้ได้มากที่สุด
8.7 ในกรณีที่คุณเข้าถึงบัญชี U MONEY ของคุณผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวอาจกำหนดวิธีการยืนยันตัวตนของตนเอง เราไม่รับผิดชอบต่อวิธีการยืนยันตัวตนของพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต
9. การระงับบัญชีชั่วคราวและการระงับการเข้าถึง
9.1 ตามคำร้องขอของคุณ เราจะระงับบัญชี U MONEY ของคุณและการใช้บริการ U MONEY โดยบัญชี U MONEY ของคุณชั่วคราว นอกจากนี้ หากในมุมมองของเรามีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความสูญเสียและ/หรืออาจทำให้เกิดการสูญเสียแก่เราหรือต่อคุณหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ เราจะดำเนินการดังกล่าวด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เรามีช่องทางสำหรับคุณในการยื่นข้อร้องเรียนตามข้อ 9.3 ด้านล่าง
9.2 การระงับบัญชีชั่วคราวอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื่องจากเหตุการณ์ต่อไปนี้:
ก. รายงานของคุณว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณหายหรือถูกขโมยหรือถูกแฮ็ค
ข. คำสั่งระงับชั่วคราวที่ออกโดยรัฐบาลหรือสถาบันการเงินหรือตามคำสั่งศาล
ค. บัญชี U MONEY ของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนติดต่อกัน
ง. การใช้บัญชี U MONEY และ/หรือบริการ U MONEY เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดการใช้งานแอป-พลิเคชัน U Hub ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ใช้กับคุณลักษณะหรือบริการอื่น ๆ ในแอปพลิเคชัน U Hub นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ และ
จ. สาเหตุอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่คุณหรือต่อทางเรา ประกอบด้วยการกระทำที่ไม่เหมาะสมและเป็นการฉ้อฉล หรือเมื่อระบบของเราจับรูปแบบธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย
9.3 หากบัญชี U MONEY ของคุณถูกระงับชั่วคราวและคุณมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าไม่มีกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้น คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนของคุณตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หลังจากตรวจสอบข้อร้องเรียนของคุณแล้ว เราจะพิจารณาว่าจะยุติหรือดำเนินการระงับบัญชี U MONEY ของคุณต่อไปหรือไม่ จะไม่มีการดำเนินการระงับบัญชีชั่วคราวต่อไปอย่างไม่มีเหตุผล หากเราตัดสินใจว่าปัญหาที่ทำให้เกิดการระงับบัญชีชั่วคราวได้สิ้นสุดลง
9.4 เรามีอำนาจการตัดสินใจอย่างเต็มที่ในการระงับการเข้าถึงบัญชี U MONEY ของคุณในพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตและ/หรือส่วนหนึ่งหรือฟีเจอร์และบริการของ U MONEY ทั้งหมดในพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตโดยชั่วคราวหรือถาวร
10. การปิดบัญชี
10.1 บัญชี U MONEY ของคุณสามารถถูกปิดได้เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
ก. จากคำร้องขอของคุณ
ข. นโยบายของเราตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่
ค. เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นเป็นเวลา 3 (สาม) เดือนติดต่อกันหรือมากกว่า และ/หรือ
ง. สาเหตุอื่นที่เกี่ยวข้องกับการระงับบัญชี
10.2 เราจะคืนยอดคงเหลือในบัญชี U MONEY ของคุณผ่านทางวิธีการที่กำหนดโดยเราหลังจากหักค่าบริการค้างชำระแล้ว (หากมี) ยกเว้นกรณีที่เรามองว่าเราจำเป็นต้องรักษายอดคงเหลือในบัญชี U MONEY ของคุณไว้ ยกตัวอย่างเช่น หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าส่วนนั้นเกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากกลฉ้อฉล การกระทำที่เป็นอันตรายและ/หรือการละเมิดกฎหมายอื่น ๆ
10.3 บัญชี U MONEY ของคุณจะถูกยุติโดยอัตโนมัติหรือปิดหากคุณปิดบัญชี U Hub ของคุณ
11. การปฏิเสธการทำธุรกรรม
เราอาจปฏิเสธการทำธุรกรรมที่คุณดำเนินการหากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้บางส่วนหรือทั้งหมดและ/หรือละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่
12. ค่าธรรมเนียม
บริการในการใช้บัญชี U MONEY และ/หรือบริการ U MONEY ในแอปพลิเคชัน U Hub หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมการเติมเงิน ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และ/หรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านทางช่องทางของพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตและ/หรือบุคคลที่สามตามที่ทางเรา พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตและ/หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือค่าธรรมเนียมในการเปิดใช้งานบัญชี U MONEY ที่ถูกยกเลิกการใช้งานอีกครั้ง จำนวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยเราอาจแตกต่างกันไปและคุณจะได้รับการแจ้งเป็นระยะ ๆ
13. สิทธิและภาระหน้าที่ของคุณ
นอกเหนือจากความรับผิดชอบของคุณตามที่กำหนดไว้ในส่วนอื่น ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณต้องรับผิดชอบต่อ:
ก. ความปลอดภัยและการครอบครองโทรศัพท์มือถือของคุณซึ่งกำลังใช้เข้าใช้บัญชี U MONEY อันรวมถึงการรักษาและจัดทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวหรือข้อขัดข้องในกระบวนการให้บริการ U MONEY ทุกครั้งที่เกิดจากความผิดปกติของโทรศัพท์มือถือของคุณ
ข. ความปลอดภัยและความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณที่คุณลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บัญชี U MONEY ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนของคุณครอบครองโดยฝ่ายอื่นใด ขาดการใช้งานตามนโยบายของผู้ให้บริการโทรคมนาคม และ/หรือหยุดกิจกรรมชั่วคราว
ค. ธุรกรรมทุกรายการที่คุณกระทำ คุณต้องระมัดระวังเมื่อใช้บัญชี U MONEY และ/หรือบริการ U MONEY ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเมื่อเลือกเมนูรายการธุรกรรม ปลายทางการชำระเงิน การใส่จำนวนเงินที่ต้องชำระ เป็นต้น คุณต้องรับรองว่าคุณจะปฏิบัติตามคำแนะนำการทำธุรกรรมตามที่ U MONEYเผยแพร่ให้สอดคล้องกับธุรกรรมที่คุณได้อนุมัติเท่านั้น และ
ง. การสูญหาย เรียกร้อง ฟ้องร้อง และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงจากบุคคลอื่นที่มีต่อเราซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการใช้บัญชี U MONEY บริการ U MONEY คุณลักษณะ U MONEY และ/หรือแอปพลิเคชัน U Hub ของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่เกิดจากความประมาท เลินเล่อ หรือใช้บัญชี U MONEY และ/หรือบริการ U MONEY ผิดประเภทโดยคุณหรือบุคคลอื่นโดยใช้บัญชี U MONEY ของคุณ
14. ความรับผิดของเรา
14.1 เราจะไม่รับผิดชอบต่อ:
ก. ความเสียหายทางอ้อมและไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย ความเสียหาย หรือความสูญเสียในรูปแบบหรือประเภทใดก็ตาม (ซึ่งรวมถึงอาการบาดเจ็บส่วนบุคคล ปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ และการสูญเสียข้อมูล สินค้า รายได้ ผลกำไร การใช้หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ) ที่เกิดขึ้นโดยคุณหรือบุคคลที่สาม
ข. ความเสียหายใด ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย ค่าเสียหาย หรือความเสียหายไม่ว่าจะในรูปแบบหรือประเภทใด (รวมถึงการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล ความเครียดทางอารมณ์ และการสูญหายของข้อมูล สินค้า รายได้ กำไร การใช้ หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ) ที่เกิดจากคุณหรือบุคคลที่สามเนื่องจากความผิดของคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่ไม่ใช่เรา รวมถึงผู้ประกอบการและพาร์ทเนอร์ซึ่งให้บริการช่องทางการเติมเงินและถอนเงิน หรือ
ค. ความเสียหายใด ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย ค่าเสียหาย หรือความเสียหายไม่ว่าจะในรูปแบบหรือประเภทใด (รวมถึงการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล ความเครียดทางอารมณ์ และการสูญหายของข้อมูล สินค้า รายได้ กำไร การใช้ หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ) ที่เกิดจากความล้มเหลวของระบบของพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต ความชอบด้วยกฎหมายของสินค้าและ/หรือบริการโดยพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต รวมถึงความปลอดภัยและมั่นคงของธุรกรรมของคุณซึ่งเกิดขึ้นในพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต
14.2 เราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายโดยตรงซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จ่ายจริงซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บัญชี U MONEY องคุณซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการละเมิดของเราต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ความรับผิดสูงสุดของเราจะจำกัดอยู่ที่ยอดคงเหลือล่าสุดของ U MONEY ของคุณตามที่บันทึกไว้ในระบบของเรา หรือ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
15. การชดเชยค่าเสียหาย
โดยการลงทะเบียนและใช้บัญชี U MONEY และบริการ U MONEY คุณยินยอมที่จะปกป้อง ป้องกันและชดใช้ต่อเรา ผู้ออกใบอนุญาตของเรา บริษัทในเครือของเรา และพนักงาน กรรมการบริษัท กรรมาธิการ ลูกจ้าง ผู้แทนและตัวแทนของเรา จากและต่อข้อเรียกร้อง ค่าใช้จ่ายความเสียหาย ความสูญเสีย หนี้สิน และค่าเสียหายใด ๆ และทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ:
ก. การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่กล่าวถึงในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือไม่ก็ตาม
ข. การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการ U MONEY และ/หรือบริการ U MONEY
ค. การใช้งานหรือใช้ U MONEY และ/หรือบริการ U MONEY ในทางที่ผิดโดยคุณหรือบุคคลอื่นที่ใช้บัญชีของคุณ
ง. การประพฤติผิดใด ๆ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เราไม่ว่าโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่อ หรือ
จ. การระงับบัญชี U MONEY ของคุณโดยพิจารณาจากเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บทบัญญัติการชดใช้ค่าเสียหายนี้จะมีผลแม้บัญชี U MONEY ของคุณจะปิดแล้วก็ตาม
16. ปัญหาและข้อร้องเรียน
16.1 เราใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการรักษาความปลอดภัยของระบบของเราซึ่งรวมถึงระบบที่บันทึกการทำธุรกรรมของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา ข้อมูลและยอดคงเหลือ และ/หรือประวัติการทำธุรกรรมที่บันทึกไว้ในระบบของเราประกอบด้วยข้อมูลและยอดคงเหลือ และ/หรือประวัติการทำธุรกรรมที่เป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับคุณ
16.2 เราใช้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณในระหว่างการรับส่งข้อมูล เมื่อเก็บ และการใช้บัญชี U MONEY และ/หรือบริการ U MONEY ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราขอย้ำให้คุณทราบว่าไม่มีระบบที่ไม่สามารถแฮ็คได้และอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อข้อมูลของคุณและการใช้บัญชี U MONEY และ/หรือบริการ U MONEY ดังนั้น ในขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ได้อนุญาต คุณยินยอมที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากไวรัส ความเสียหาย ข้อขัดข้อง ข้อขัดข้องในรูปแบบอื่น ๆ ที่เกิดจากบุคคลอื่นนอกเหนือจากเรา หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สามโดยไม่สุจริต เราขอแนะนำให้คุณแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณพบข้อขัดข้องใด ๆ ในระบบตามที่ได้กล่าวข้างต้นเพื่อให้เราสามารถแก้ไขข้อขัดข้องนั้นได้
16.3 คุณยินยอมที่จะไม่ทำให้เสีย เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงบัญชี U MONEY ของคุณหรือพยายามที่จะทำให้เสีย เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม
16.4 เราจะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมหรือหากคุณดาวน์โหลด U MONEY ผิดเวอร์ชันลงอุปกรณ์ของคุณ
16.5 เรามีสิทธิ์ที่จะห้ามไม่ให้คุณใช้ U MONEY และ/หรือบริการ U MONEY ในแอปพลิเคชัน U Hub หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตใด ๆ หากคุณใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้สำหรับ U MONEY และ/หรือบริการ U MONEY
16.6 เราต้องการให้คุณเข้าใจว่าในกรณีที่มีการเติมเงิน ถอนเงิน และ/หรือโอนเงินผ่านบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต ธนาคารบางแห่งและ/หรือช่องทางอื่น ๆ อาจมีความล้มเหลวของระบบจากบุคคลที่สามดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหานี้
16.7 หากโทรศัพท์มือถือของคุณสูญหาย ถูกขโมยและ/หรือแฮ็ค โปรดแจ้งให้เราทราบโดยทันทีผ่านทางบัญชีอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชี U MONEY ของคุณหรือทางโทรศัพท์ไปที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ U MONEY หากมีการทำธุรกรรมหลังจากที่โทรศัพท์มือถือของคุณสูญหาย ถูกขโมยและ/หรือแฮ็คแต่คุณไม่ได้แจ้งให้เราทราบในลักษณะดังกล่าว เช่นนี้แล้วการชำระเงินจะถือว่าถูกต้อง
16.8 หากคุณมีข้อสงสัย คำร้องขอ ข้อร้องเรียน หรือต้องการให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะ U MONEY คุณสามารถส่งผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่นี้ uhub@ucorporation.co.th เพื่อตอบข้อสงสับและข้อร้องเรียนของคุณ เราจะทำการยืนยันข้อมูลของคุณก่อน เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธการประมวลผลข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนของคุณหากข้อมูลของคุณไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบของเรา เราจะตรวจสอบหรือดำเนินการยืนยันเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของคุณและให้คำตอบของเราตามนโยบายและขั้นตอนในบริษัทของเราที่บังคับใช้หลังจากได้รับข้อร้องเรียนจากคุณเรียบร้อยแล้ว 
17. การแก้ไข
17.1 หากตามบันทึกของเรา มีข้อผิดพลาดในการทำธุรกรรม เราอาจดำเนินการแก้ไขยอดคงเหลือ U MONEY ของคุณ เราจะไม่แก้ไขยอดคงเหลือ U MONEY ของคุณโดยปราศจากหลักฐานหรือพื้นฐานว่ามีข้อผิดพลาดในการทำธุรกรรม คุณสามารถส่งคำร้องขอแก้ไขแก่เราผ่านทางช่องทางที่เราจัดไว้ให้ เราจะตรวจสอบและตัดสินใจโดยพิจารณาเป็นกรณีไป
17.2 เกี่ยวเนื่องจากวัตถุประสงค์ในการแก้ไขตามที่กำหนดไว้ข้างต้น คุณขอมอบอำนาจที่ไม่อาจเพิกถอนได้แก่เราในการหักและ/หรือเพิ่มยอดคงเหลือ U MONEY ของคุณ อำนาจดังกล่าวจะยังคงมีผลและจะไม่ยุติด้วยเหตุผลใดก็ตามเว้นแต่คุณจะปิดบัญชีของคุณ
18. เหตุสุดวิสัย
บริการของเราอาจถูกขัดจังหวะด้วยเหตุการณ์หรือเรื่องที่นอกเหนือจากอำนาจและการควบคุมของเรา (เหตุสุดวิสัย) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความขัดข้องด้านไฟฟ้า ความขัดข้องด้านโทรคมนาคม นโยบายของรัฐ และเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนืออำนาจและการควบคุมของเรา ดังนั้น คุณยินยอมที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากข้อเรียกร้องใด ๆ หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของคุณผ่านทางบัญชี U MONEY ได้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
19. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
U MONEY ซึ่งรวมถึงชื่อและโลโก้ รหัส การออกแบบ เทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรา (และบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับใบอนุญาตจากเรา หากมี) เป็นเจ้าของสิทธิ์และส่วนได้เสียทั้งหมดใน U MONEY ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ได้และในลักษณะใดก็ตามถือว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่คุณในทรัพย์สินทางปัญญาของเราตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น คุณต้องไม่ (ก) คัดลอก ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน แปลง กระทำการดัดแปลงเพื่อสร้างสรรค์งานต่อเนื่องจากงานต้นฉบับ จำหน่าย มอบสิทธิ ขาย โอน จัดแสดงต่อสาธารณชน ทำซ้ำ ส่งผ่าน เคลื่อนย้าย เผยแพร่ หรือกระทำโดยวิธีใดเพื่อแยกส่วนประกอบของระบบ U MONEY (รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง) ที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้งาน เว้นแต่ว่าจะมีระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้เป็นอย่างอื่น (ข) มอบสิทธิ ให้ช่วงสิทธิ ขาย ขายต่อ เคลื่อนย้าย ถ่ายโอน จำหน่าย หรือ หาประโยชน์ทางการค้าให้แก่หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามและ/หรือซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ (ค) สร้างลิงก์หรือเฟรมหรือการทำ mirror ซอฟท์แวร์บนเซิฟเวอร์ หรืออุปกรณ์ไร้สายหรืออุปกรณ์ทางอินเตอร์เนตอื่น ๆ (ง) การรื้อโครงสร้างหรือวิธีเข้าสู่ระบบซอฟท์แวร์ของเราเพื่อ (1) พัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่เพื่อแข่งขัน (2) สร้างสินค้าใหม่ตามแนวคิด คุณสมบัติ ชุดคำสั่งฟังก์ชั่น หรือแผนภาพกราฟิก หรือ (3) ลอกเลียนแนวคิด คุณสมบัติ ชุดคำสั่งฟังก์ชั่นหรือแผนภาพกราฟิก (จ) ออกโปรแกรมหรือสคริปต์อัตโนมัติรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บสไปเดอร์ เว็บซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ต่าง ๆ หุ่นยนต์ เว็บแอ๊นท์ เว็บอินเด็กซ์ เว็บบอท ไวรัสหรือเวิร์มหรือโปรแกรมใด ๆ ที่อาจเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ได้หลายครั้งต่อวินาที หรือสร้างภาระหนักหรือขัดขวางการทำงานและ/หรือประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน (ฉ) ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ แอปพลิเคชันค้นหาไซต์/การดึงข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์ชนิดควบคุมการทำงานด้วยมือหรือแบบอัตโนมัติ หรือดำเนินการเพื่อดึงข้อมูล ทำดัชนี ทำเหมืองข้อมูล หรือทำซ้ำไม่ว่าด้วยวิธีการใด หรือหลีกเลี่ยงโครงสร้างการนำทางหรือการนำเสนอแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาของแอฟพลิเคชัน (ช) เผยแพร่ แจกจ่าย คัดลอกเนื้อหาไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งเราครอบครอง โดยที่การกระทำดังกล่าวไม่ได้รับการอนุญาตจากเราหรือจากเจ้าของที่มอบสิทธิอนุญาตแก่เราก่อน (ซ) โยกย้ายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ ที่มีในระบบ U MONEY 
20. ห้ามสละสิทธิ์ 
การสละสิทธิ์หรือความล่าช้าหรือความล้มเหลวของเราในการยื่นคำร้องต่อการฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือในการใช้สิทธิใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิอันเกี่ยวกับการฝ่าฝืนที่สำคัญต่อบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ 
21. ภาษา
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นในภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย ให้ใช้ฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
22. การโอนสิทธิ์ คุณรับประกันว่าการใช้บัญชี U MONEY จะใช้โดยคุณและเพื่อผลประโยชน์ของคุณเองในฐานะเจ้าของบัญชีเท่านั้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน หากมีบุคคลใดที่ใช้บัญชีของคุณและ/หรือหากมีบุคคลใดที่กระทำการแทนในฐานะเจ้าของที่รับประโยชน์ของบัญชีของคุณนอกเหนือจากตัวคุณเอง คุณต้องแจ้งให้เราทราบผ่านทาง uhub@ucorporation.co.th หากไม่มีรายงานจากคุณเกี่ยวกับบุคคลอื่นที่กระทำการแทนในฐานะเจ้าของที่รับประโยชน์ คุณรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของที่รับประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวในบัญชีของคุณ แม้ว่ายอดคงเหลือ U MONEY ของคุณอาจถูกโอนไปให้อีกฝ่ายหนึ่ง บัญชี U MONEY ของคุณไม่สามารถโอนไปให้บุคคลอื่นได้ เราอาจโอนสิทธิ์ของเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้กับบุคคลที่สามตามดุลพินิจอย่างเต็มที่ของเรา
23. การเป็นโมฆะแยกส่วน
หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกประกาศว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยอิงตามระเบียบข้อบังคับหรือหลักกฎหมายใด ๆ บทบัญญัตินั้นหรือบางส่วนของบทบัญญัติดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้จะถือว่าไม่รวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ แต่จะไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ หรือการบังคับใช้บทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
24. กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของเราจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจพิจารณาคดีของศาลไทย
25. การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้บางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งรวมถึงคุณลักษณะหรือบริการใด ๆ ที่มีให้บริการในบัญชี U MONEY อาจมีการปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวตามดุลพินิจของเราโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ การใช้งาน U MONEY ของคุณต่อไปหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขจะเป็นการตกลงและยอมรับการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม หากคุณต้องการปฏิเสธการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม คุณต้องหยุดการเข้าถึงหรือใช้ U MONEY และ/หรือบริการของเรา และยุติข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ การใช้บัญชี U MONEY และ/หรือบริการ U MONEY ของคุณถือเป็นการอนุมัติของคุณที่จะต้องปฏิบัติตาม (1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้งาน U Hub (3) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ ที่ใช้สำหรับคุณลักษณะการให้บริการแต่ละอย่างที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน U Hub (4) นโยบายความเป็นส่วนตัว และ (5) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่