คณะผู้บริหาร

บริษัทยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

U Corporation Ltd.

เชน ศรีวิภาพงศ์

กรรมการบริหาร

กฤติมา พงษ์วิทยภานุ

กรรมการบริหาร

ภุชงค์ วรรณพรศิริ

กรรมการบริหาร

ธนัช พงษ์วิทยภานุ

กรรมการบริหาร